ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาควิชาเคมี

ภาพบรรยากาศการอบรมวิชาเคมีสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

การอบรมวิชาเคมีสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อคัดเลือกผู้แทนไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 15 การอบรมระหว่างวันที่ 26 เม.ย. ถึง 2 พ.ค. 2561 โดยมีรายการทีวีมาถ่ายทำรายการวันที่ 2 พ.ค. 2561

MKUNO 0 12 Article rating: No rating

ประกาศเกียรติคุณนิสิต นางสาวกัญญ์ภัสสร สายคำ

MKUNO 0 175 Article rating: No rating

              เนื่องด้วยคุณ จุฑามาศ วรินทร์ปราโมทย์ ผู้ปกครองของนิสิตชั้นปีที่ 3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้มีหนังสือแสดงความชมเชยและขอบคุณ นางสาวกัญญ์ภัสสร สายคำ นิสิตชั้นปีที่ 1 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่เก็บสมาร์ทโฟน (ไอโฟน หก พลัส) ได้ที่สนามวอลเลย์บอล ซึ่งเป็นโทรศัพท์มือถือของนิสิตคณะแพทย์ศาสตร์และนำส่งคืนให้เป็นที่เรียบร้อย

              จากเหตุการณ์นี้ คุณจุฑามาศ จึงมีความชื่นชม ยินดี และขอบคุณนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต ได้รับการอบรมสั่งสอนจากบิดา มารดาและสถาบันการศึกษาเป็นอย่างดี พร้อมทั้งเป็นตัวอย่างดี พร้อมทั้งเป็นตัวอย่างที่ดี สมควรแก่การยกย่อง ชมเชยในการกระทำครั้งนี้

RSS

ข่าวประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์

15 Jun 2017

การสอบสัมภาษณ์เข้าเป็นนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาโท ประเภท Premium ประจำปีการศึกษา 2560

Author: Montawan  /  Categories: ข่าวทั่วไป, ทุนการศึกษา, นิสิต  /  Rate this article:
1.0
          การสอบสัมภาษณ์เข้าเป็นนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาโท ประเภท Premium ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ โดยมีกำหนดการดังนี้
 
          เวลา 08.00 - 08.30  น.    รายงานตัวและตรวจสอบเอกสารของผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ณ ห้อง 19-401 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์
          เวลา 08.30 - 09.00  น.   ฟังคำชี้แจงการสอบสัมภาษณ์ และเงื่อนไขทุน ณ ห้อง 19-401 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์
          เวลา 09.00 - 16.00 น.   นิสิตแต่ละกลุ่ม แยกไปเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ณ ห้องสอบสัมภาษณ์ รายละเอียดดังเอกสารแนบ
 
 
     เอกสารที่ต้องนำมาในวันสอบสัมภาษณ์
               1. บัตรประจำตัวประชาชน
               2. ผลสอบภาษาอังกฤษฉบับจริง ที่มีคะแนนเป็นไปตามเกณฑ์ TOEFL Internet-based test (TOEFL-iBT) ไม่น้อยกว่า 45 หรือ TOEFL Paper-based test (TOEFL-PBT) ไม่น้อยกว่า 450 หรือ IELTS Academic ไม่น้อยกว่า 5.0 ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2560 ไม่รับผลสอบประเภทอื่น และผลสอบที่มีอายุเกิน 2 ปี
               3. สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในปีการศึกษา 2559  ซึ่งตอนสมัครใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมถึงภาคเรียนที่ 1/2559  ให้สำเนาใบแสดงผลการเรียน มาส่งให้เจ้าหน้าที่ตอนลงทะเบียนด้วย  
 
Print

Number of views (846)      Comments (0)

Tags:

Please login or register to post comments.

x