ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาควิชาเคมี

ประกาศเกียรติคุณนิสิต นางสาวกัญญ์ภัสสร สายคำ

MKUNO 0 37 Article rating: No rating

              เนื่องด้วยคุณ จุฑามาศ วรินทร์ปราโมทย์ ผู้ปกครองของนิสิตชั้นปีที่ 3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้มีหนังสือแสดงความชมเชยและขอบคุณ นางสาวกัญญ์ภัสสร สายคำ นิสิตชั้นปีที่ 1 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่เก็บสมาร์ทโฟน (ไอโฟน หก พลัส) ได้ที่สนามวอลเลย์บอล ซึ่งเป็นโทรศัพท์มือถือของนิสิตคณะแพทย์ศาสตร์และนำส่งคืนให้เป็นที่เรียบร้อย

              จากเหตุการณ์นี้ คุณจุฑามาศ จึงมีความชื่นชม ยินดี และขอบคุณนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต ได้รับการอบรมสั่งสอนจากบิดา มารดาและสถาบันการศึกษาเป็นอย่างดี พร้อมทั้งเป็นตัวอย่างดี พร้อมทั้งเป็นตัวอย่างที่ดี สมควรแก่การยกย่อง ชมเชยในการกระทำครั้งนี้

RSS

ข่าวประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์

21 Jun 2017

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ the 2017 2nd International Conference on Intelligent Information Processing - ICIIP 2017

           ด้วย ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และ International Engineering and Technology Institute, Hong Kong กำหนดจัด "การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ the 2017 2nd International Conference on Intelligent Information Processing - ICIIP 2017" ระหว่างวันที่ 17 - 18 ก.ค. พ.ศ.2560

          ขอเชิญ คณาจารย์ นักวิจัยและผู้สนใจ ส่งบทความเข้าร่วมในโครงการดังกล่าวฯ โดยทุกบทความที่ได้รับการพิจารณาตอบรับจะได้รับการตีพิมพ์ลงใน ACM International Conference Proceeding Series ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.iciip.hk/

รายละเอียดเพิ่มเติม : ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) โทร. 02-649-5000 ต่อ 18433

Print

Number of views (263)      Comments (0)

Tags:

Please login or register to post comments.

Name:
Email:
Subject:
Message:
x