ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาควิชาเคมี

ข่าวประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์

25 Aug 2017

ประชาพิจารณ์หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย รอบการประเมิน ปี 2561 รอบที่ 1 (วันที่ 1 สิงหาคม 2560 – วันที่ 31 มกราคม 2561)

Author: Montawan  /  Categories: ข่าวทั่วไป  /  Rate this article:
No rating

          จากการประชุมคณะทำงานร่างหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รอบการประเมิน ปี 2561 สายวิชาการ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 และ สายสนับสนุนวิชาการ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง 19-903 ได้มีการพิจารณาปรับปรุงแบบบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงาน

          ในการนี้ขอความร่วมมือบุคลากรในการให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อนำมาสรุปเสนอพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ และนำมาใช้ในการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ รอบที่ 1 (วันที่ 1 สิงหาคม 2560 –วันที่ 31 มกราคม 2561)

          - สายวิชาการ
          - สายสนับสนุนวิชาการ

          (โดยสามารถแสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่วันนี้ 29 สิงหาคม 2560)

          ทั้งนี้ ท่านสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับสมรรถนะในการปฏิบัติงาน (Competency) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2560 ได้ที่
          - คู่มือการประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงาน

         

 

Print

Number of views (286)      Comments (0)

Tags:

Please login or register to post comments.

Name:
Email:
Subject:
Message:
x