ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาควิชาเคมี

ภาพบรรยากาศการอบรมวิชาเคมีสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

การอบรมวิชาเคมีสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อคัดเลือกผู้แทนไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 15 การอบรมระหว่างวันที่ 26 เม.ย. ถึง 2 พ.ค. 2561 โดยมีรายการทีวีมาถ่ายทำรายการวันที่ 2 พ.ค. 2561

MKUNO 0 12 Article rating: No rating

ประกาศเกียรติคุณนิสิต นางสาวกัญญ์ภัสสร สายคำ

MKUNO 0 175 Article rating: No rating

              เนื่องด้วยคุณ จุฑามาศ วรินทร์ปราโมทย์ ผู้ปกครองของนิสิตชั้นปีที่ 3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้มีหนังสือแสดงความชมเชยและขอบคุณ นางสาวกัญญ์ภัสสร สายคำ นิสิตชั้นปีที่ 1 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่เก็บสมาร์ทโฟน (ไอโฟน หก พลัส) ได้ที่สนามวอลเลย์บอล ซึ่งเป็นโทรศัพท์มือถือของนิสิตคณะแพทย์ศาสตร์และนำส่งคืนให้เป็นที่เรียบร้อย

              จากเหตุการณ์นี้ คุณจุฑามาศ จึงมีความชื่นชม ยินดี และขอบคุณนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต ได้รับการอบรมสั่งสอนจากบิดา มารดาและสถาบันการศึกษาเป็นอย่างดี พร้อมทั้งเป็นตัวอย่างดี พร้อมทั้งเป็นตัวอย่างที่ดี สมควรแก่การยกย่อง ชมเชยในการกระทำครั้งนี้

RSS

ข่าวประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์

25 Aug 2017

ประชาพิจารณ์หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย รอบการประเมิน ปี 2561 รอบที่ 1 (วันที่ 1 สิงหาคม 2560 – วันที่ 31 มกราคม 2561)

Author: Montawan  /  Categories: ข่าวทั่วไป  /  Rate this article:
No rating

          จากการประชุมคณะทำงานร่างหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รอบการประเมิน ปี 2561 สายวิชาการ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 และ สายสนับสนุนวิชาการ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง 19-903 ได้มีการพิจารณาปรับปรุงแบบบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงาน

          ในการนี้ขอความร่วมมือบุคลากรในการให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อนำมาสรุปเสนอพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ และนำมาใช้ในการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ รอบที่ 1 (วันที่ 1 สิงหาคม 2560 –วันที่ 31 มกราคม 2561)

          - สายวิชาการ
          - สายสนับสนุนวิชาการ

          (โดยสามารถแสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่วันนี้ 29 สิงหาคม 2560)

          ทั้งนี้ ท่านสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับสมรรถนะในการปฏิบัติงาน (Competency) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2560 ได้ที่
          - คู่มือการประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงาน

         

 

Print

Number of views (519)      Comments (0)

Tags:

Please login or register to post comments.

x