ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาควิชาเคมี

ประกาศเกียรติคุณนิสิต นางสาวกัญญ์ภัสสร สายคำ

MKUNO 0 36 Article rating: No rating

              เนื่องด้วยคุณ จุฑามาศ วรินทร์ปราโมทย์ ผู้ปกครองของนิสิตชั้นปีที่ 3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้มีหนังสือแสดงความชมเชยและขอบคุณ นางสาวกัญญ์ภัสสร สายคำ นิสิตชั้นปีที่ 1 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่เก็บสมาร์ทโฟน (ไอโฟน หก พลัส) ได้ที่สนามวอลเลย์บอล ซึ่งเป็นโทรศัพท์มือถือของนิสิตคณะแพทย์ศาสตร์และนำส่งคืนให้เป็นที่เรียบร้อย

              จากเหตุการณ์นี้ คุณจุฑามาศ จึงมีความชื่นชม ยินดี และขอบคุณนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต ได้รับการอบรมสั่งสอนจากบิดา มารดาและสถาบันการศึกษาเป็นอย่างดี พร้อมทั้งเป็นตัวอย่างดี พร้อมทั้งเป็นตัวอย่างที่ดี สมควรแก่การยกย่อง ชมเชยในการกระทำครั้งนี้

RSS

ข่าวประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์

31 Aug 2017

รางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม สายอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Author: Montawan  /  Categories: ผลงาน, ผลงานนิสิต, ภาควิชาชีววิทยา  /  Rate this article:
No rating

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีแก่ "นายพงษ์ธนะ ผาสุกหัช นายอรรคพล วณิกสัมบัน นิสิตระดับปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ และนางสาวอรพรรณ มานะจิตต์ บัณฑิตระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์"

          ในโอกาสที่ได้รับ "รางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม สายอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประเภท อาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ ระดับดีมาก ประจำปี 2560" และ "รางวัลชมเชย ประเภทขัอเสนอโครงการสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ประจำปี 2560" จาก “ผลงานเรื่อง โปรตีน TCTP จากกุ้งก้ามกราม เพื่อลดการติดเชื้อ MrNV” เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

 

Print

Number of views (359)      Comments (0)

Tags:

Please login or register to post comments.

Name:
Email:
Subject:
Message:
x