ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาควิชาเคมี

ประกาศเกียรติคุณนิสิต นางสาวกัญญ์ภัสสร สายคำ

MKUNO 0 36 Article rating: No rating

              เนื่องด้วยคุณ จุฑามาศ วรินทร์ปราโมทย์ ผู้ปกครองของนิสิตชั้นปีที่ 3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้มีหนังสือแสดงความชมเชยและขอบคุณ นางสาวกัญญ์ภัสสร สายคำ นิสิตชั้นปีที่ 1 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่เก็บสมาร์ทโฟน (ไอโฟน หก พลัส) ได้ที่สนามวอลเลย์บอล ซึ่งเป็นโทรศัพท์มือถือของนิสิตคณะแพทย์ศาสตร์และนำส่งคืนให้เป็นที่เรียบร้อย

              จากเหตุการณ์นี้ คุณจุฑามาศ จึงมีความชื่นชม ยินดี และขอบคุณนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต ได้รับการอบรมสั่งสอนจากบิดา มารดาและสถาบันการศึกษาเป็นอย่างดี พร้อมทั้งเป็นตัวอย่างดี พร้อมทั้งเป็นตัวอย่างที่ดี สมควรแก่การยกย่อง ชมเชยในการกระทำครั้งนี้

RSS

ข่าวประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์

1 Sep 2017

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง ผลการพิจารณาทุนพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 (ครั้งที่ 1)

Author: Montawan  /  Categories: ข่าวทั่วไป, ทุนวิจัย  /  Rate this article:
No rating

           คณะวิทยาศาสตร์ ขอประกาศผลการพิจารณา "ทุนพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561"

           - ผลการพิจารณาทุน

           ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีรายชื่อเข้าร่วมประชุมในวันพุธที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 14.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุม 10-108 อาคาร 10 คณะวิทยาศาสตร์

           เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนของรายวิชาที่ช่วยสอนเสร็จแล้ว โดยนิสิตต้องแนบบันทึกแบบฟอร์ม วท. 5-04 รับรองจากอาจารย์ผู้ประสานงานในรายวิชา พร้อมใบเสร็จค่าธรรมเนียมการศึกษา หรือเอกสารขออนุมัติขอจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า เพื่อเป็นหลักฐานในการดำเนินการขออนุมัติเบิกจ่ายเงินสนับสนุน

           - แบบฟอร์ม วท 5-04

 

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : ฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์โทร. 02-649-5000 ต่อ 18427

Print

Number of views (424)      Comments (0)

Please login or register to post comments.

Name:
Email:
Subject:
Message:
x