ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาควิชาเคมี

ภาพบรรยากาศการอบรมวิชาเคมีสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

การอบรมวิชาเคมีสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อคัดเลือกผู้แทนไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 15 การอบรมระหว่างวันที่ 26 เม.ย. ถึง 2 พ.ค. 2561 โดยมีรายการทีวีมาถ่ายทำรายการวันที่ 2 พ.ค. 2561

MKUNO 0 302 Article rating: No rating

ประกาศเกียรติคุณนิสิต นางสาวกัญญ์ภัสสร สายคำ

MKUNO 0 262 Article rating: No rating

              เนื่องด้วยคุณ จุฑามาศ วรินทร์ปราโมทย์ ผู้ปกครองของนิสิตชั้นปีที่ 3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้มีหนังสือแสดงความชมเชยและขอบคุณ นางสาวกัญญ์ภัสสร สายคำ นิสิตชั้นปีที่ 1 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่เก็บสมาร์ทโฟน (ไอโฟน หก พลัส) ได้ที่สนามวอลเลย์บอล ซึ่งเป็นโทรศัพท์มือถือของนิสิตคณะแพทย์ศาสตร์และนำส่งคืนให้เป็นที่เรียบร้อย

              จากเหตุการณ์นี้ คุณจุฑามาศ จึงมีความชื่นชม ยินดี และขอบคุณนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต ได้รับการอบรมสั่งสอนจากบิดา มารดาและสถาบันการศึกษาเป็นอย่างดี พร้อมทั้งเป็นตัวอย่างดี พร้อมทั้งเป็นตัวอย่างที่ดี สมควรแก่การยกย่อง ชมเชยในการกระทำครั้งนี้

RSS

ข่าวประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์

3 Oct 2017

ขอเชิญ ใช้สิทธิเลือก “ผู้แทนผู้ปฏิบัติงาน” เพื่อเป็นคณะกรรมการในการสรรหาคณบดี

Author: Montawan  /  Categories: ข่าวทั่วไป  /  Rate this article:
No rating

          ขอเชิญ ผู้ปฏิบัติงานสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับถึงวันเลือกผู้แทน) ใช้สิทธิเลือก “ผู้แทนผู้ปฏิบัติงาน” เพื่อเป็นคณะกรรมการในการสรรหาคณบดี ในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 8.30 - 14.00 น. ณ ห้องสวัสดิการคณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 1 อาคาร 10 คณะวิทยาศาสตร์ มศว

         ทั้งนี้สามารถดูประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกผู้แทนได้ที่ห้องสวัสดิการคณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 1 อาคาร 10 คณะวิทยาศาสตร์ มศว

 

หมายเหตุ : *ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกผู้แทนฯ มีเหตุผล และความจำเป็นไม่อาจมาใช้สิทธิในวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด ให้ผู้มีสิทธิ เลือกผู้แทนฯ ยื่นความจำนงเพื่อใช้สิทธิเลือกผู้แทนฯ ใส่ซองปิดผนึกและยื่นเสนอต่อ ประธานคณะกรรมการเลือกผู้แทน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเลือกผู้แทน (นางวัลย์ลิกา สวัสดิ์นฤเดช) ในระหว่างวันที่ 16 - 19 ตุลาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ (ห้อง 309 ชั้น 3B อาคาร 19)

คณะกรรมการเลือกผู้แทน : อาจารย์สมปรารถนา วงศ์บุญหนัก  นางวัลย์ลิกา สวัสดิ์นฤเดช  นางสาวกุสุมา สุขใหม่  นายเกียรติศักดิ์ ภูตะมี โทร.18415, 18408

Print

Number of views (391)      Comments (0)

Tags:

Please login or register to post comments.

x