ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาควิชาเคมี

ประกาศเกียรติคุณนิสิต นางสาวกัญญ์ภัสสร สายคำ

MKUNO 0 36 Article rating: No rating

              เนื่องด้วยคุณ จุฑามาศ วรินทร์ปราโมทย์ ผู้ปกครองของนิสิตชั้นปีที่ 3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้มีหนังสือแสดงความชมเชยและขอบคุณ นางสาวกัญญ์ภัสสร สายคำ นิสิตชั้นปีที่ 1 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่เก็บสมาร์ทโฟน (ไอโฟน หก พลัส) ได้ที่สนามวอลเลย์บอล ซึ่งเป็นโทรศัพท์มือถือของนิสิตคณะแพทย์ศาสตร์และนำส่งคืนให้เป็นที่เรียบร้อย

              จากเหตุการณ์นี้ คุณจุฑามาศ จึงมีความชื่นชม ยินดี และขอบคุณนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต ได้รับการอบรมสั่งสอนจากบิดา มารดาและสถาบันการศึกษาเป็นอย่างดี พร้อมทั้งเป็นตัวอย่างดี พร้อมทั้งเป็นตัวอย่างที่ดี สมควรแก่การยกย่อง ชมเชยในการกระทำครั้งนี้

RSS

ข่าวประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์

8 Nov 2017

ขอเชิญ ใช้สิทธิเลือกตั้ง “กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ประเภทผู้แทนส่วนงาน / ประเภทผู้แทนทั่วไป"

Author: Montawan  /  Categories: ข่าวทั่วไป  /  Rate this article:
No rating

          ขอเชิญ ผู้ปฏิบัติงานสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับถึงวันเลือกตั้งฯ) ใช้สิทธิเลือกตั้ง “กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ประเภทผู้แทนส่วนงาน / ประเภทผู้แทนทั่วไป" ในวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 8.30 - 12.30 น. ณ ห้องสวัสดิการคณะวิทยาศาสตร์ (ชั้น 1 อาคาร 10)

         *หากในวันดังกล่าวฯ ไม่สามารถมาใช้สิทธิเลือกตั้งฯ ได้ เนื่องจากได้รับอนุมัติให้ไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ฯ รวมทั้ง ไปสอนนอกพื้นที่ตั้งของหน่วยงาน หรือพื้นที่อื่นของมหาวิทยาลัย หรือได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาทำการ ซึ่งไม่สามารถมาใช้สิทธิลงคะแนนตามวัน เวลาดังกล่าวได้ ให้สามารถทำการเลือกตั้งฯ ล่วงหน้าได้ในระหว่างวันที่ 16 - 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 8.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดทำการ) ณ หน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ (ห้อง 309 ชั้น 3B อาคาร 19)

         หมายเหตุ : ดูประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งฯ ได้ที่ "ห้องสวัสดิการคณะวิทยาศาสตร์ (ชั้น 1 อาคาร 10)"

คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งฯ : นางวัลย์ลิกา สวัสดิ์นฤเดช นายเกียรติศักดิ์ ภูตะมี นายกำชัย สิงห์สงหา นางสาวมณฑวรรณ ช่อชมเกษม นางสาวกุสุมา สุขใหม่ โทร.18415, 18408

Print

Number of views (102)      Comments (0)

Tags:

Please login or register to post comments.

Name:
Email:
Subject:
Message:
x