ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาควิชาเคมี

ภาพบรรยากาศการอบรมวิชาเคมีสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

การอบรมวิชาเคมีสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อคัดเลือกผู้แทนไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 15 การอบรมระหว่างวันที่ 26 เม.ย. ถึง 2 พ.ค. 2561 โดยมีรายการทีวีมาถ่ายทำรายการวันที่ 2 พ.ค. 2561

MKUNO 0 639 Article rating: 2.0

ประกาศเกียรติคุณนิสิต นางสาวกัญญ์ภัสสร สายคำ

MKUNO 0 557 Article rating: No rating

              เนื่องด้วยคุณ จุฑามาศ วรินทร์ปราโมทย์ ผู้ปกครองของนิสิตชั้นปีที่ 3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้มีหนังสือแสดงความชมเชยและขอบคุณ นางสาวกัญญ์ภัสสร สายคำ นิสิตชั้นปีที่ 1 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่เก็บสมาร์ทโฟน (ไอโฟน หก พลัส) ได้ที่สนามวอลเลย์บอล ซึ่งเป็นโทรศัพท์มือถือของนิสิตคณะแพทย์ศาสตร์และนำส่งคืนให้เป็นที่เรียบร้อย

              จากเหตุการณ์นี้ คุณจุฑามาศ จึงมีความชื่นชม ยินดี และขอบคุณนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต ได้รับการอบรมสั่งสอนจากบิดา มารดาและสถาบันการศึกษาเป็นอย่างดี พร้อมทั้งเป็นตัวอย่างดี พร้อมทั้งเป็นตัวอย่างที่ดี สมควรแก่การยกย่อง ชมเชยในการกระทำครั้งนี้

RSS

ข่าวประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์

11 Jun 2018

การสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ของนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

          ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเชิญ ผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ของนิสิต หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

         1. การสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ เรื่อง การทำนายผลผลิตอ้อยโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง: กรณีศึกษาโรงงานน้ำตาลแห่งหนึ่งในประเทศไทย
         โดย นางสาว ภูษณิศา เจริญอึ้ง นิสิตหลักสูตร วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ
         วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. 
         สถานที่ คณะวิทยาศาสตร์ มศว อาคาร 19 ชั้น 18 ห้อง 1814

         2. การสอบปากเปล่าสารนิพนธ์ เรื่อง การทำนายสินค้าคงคลัง โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล (กรณีศึกษา: สินค้าค้างส่ง)
         โดย นางสาว เจนจิรา มหาสุข นิสิตหลักสูตร วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ 
         วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 15.00 น. 
         สถานที่ คณะวิทยาศาสตร์ มศว อาคาร 19 ชั้น 18 ห้อง 1814

รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. : 02-649-5000 #18433
เว็บไซต์ https://msit.science.swu.ac.th/ และ http://cs.science.swu.ac.th/

Print

Number of views (385)      Comments (0)

Tags:

Please login or register to post comments.

x