1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

โครงการไหว้ครู

นิสิตของภาควิชาเคมีจัดกิจกรรมวันไหว้ครูเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2554 ขึ้น เพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามที่มีมาแต่โบราณ เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณต่อครูอาจารย์ และเป็นการส่งเสริมให้นิสิตทุกคนได้มีความรู้ประดุจนักปราชญ์ และมีความประพฤติดุจผู้ทรงศีลตามปณิธานของมหาวิทยาลัยและเพื่อเป็นการ กระตุ้นให้นิสิตทุกคนได้ตั้งใจฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน เพียรศึกษา เป็นผู้กล้าคิด กล้าทำ กล้าตัดสินใจ มีความรับผิดชอบ

ในโอกาสเดียวกันนี้ ดร.ประเสริฐ พัฒนาประทีป หัวหน้าภาควิชาเคมี ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนิสิตผู้มีผลการเรียนดีและมีความประพฤติดีในพิธี ไหว้ครูด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ตั้งใจศึกษาหาความรู้ ในการนำไปพัฒนาตนเองและสังคม และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่นิสิตรุ่นต่อ ๆ ไป