1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

โครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2555

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 ภาควิชาเคมีร่วมกับนิสิตชั้นปีที่ 2 จัดโครงการถวายเทียนพรรษาประจำปี 2555 เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย โดยเปิดโอกาสให้นิสิตและบุคลากรของภาควิชาร่วมกันหล่อเทียนพรรษา พร้อมชมบอร์ดนิทรรศการที่นิสิตร่วมกันจัดขึ้น

และในวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 นำโดย ดร.ประเสริฐ พัฒนาประทีป หัวหน้าภาควิชาเคมี นิสิต  คณาจารย์และบุคลากรของภาควิชาเดินทางจากภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ไปวัดอุทัยธาราม เพื่อทำบุญและถวายเทียนพรรษาร่วมกัน พร้อมทั้งถวายเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรมและถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อสืบสานและดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามของไทยและเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้นิสิตสามารถบูรณาการความรู้ที่ได้จากการเรียนวิชาเคมีกับการหล่อเทียนพรรษาและการจัดบอร์ดนิทรรศการด้วย