หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

ช่ือหลักสูตร

ภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเคมี ภาษาอังกฤษ: Master of Science Program in Chemistry

ปรัชญา

เรียนรู้ วิจัย และต่อยอดองค์ความรู้ด้านเคมีอย่างมีคุณภาพและรับผิดชอบต่อสังคม

ความสำคัญ

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยในปัจจุบันเกิดข้ึนควบคู่กับพัฒนา วิทยาศาสตร์ ซ่ึงจาเป็นต้องมีความเข้าใจวิทยาศาสตร์พื้นฐาน อาทิ สาขาเคมี และสามารถนาไปใช้โดย บูรณาการกบัสาขาอ่นืๆได้อย่างสมดุลเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดรวมท้งัการพัฒนาแนวความคิดใน การสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านเคมีให้ทนัสมัยและก้าวหน้าทนัต่อสถานการณ์ปัจจุบันให้เป็นผู้นาแห่งการ สร้างกลไกของต้นแบบในการประดิษฐ์เพ่ือขับเคล่ือนการพัฒนาด้วยวิทยาศาสตร์เศรษฐกจิในรูปแบบ ต่าง ๆ โดยอาศัยหลักสตู รท่มี ีการผลิตบัณฑติ ท่มี ีความรู้ ทกั ษะ ความสามารถระดับสูงสามารถทาการวิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่ทางเคมี อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม สอดคล้องกับการพัฒนากาลังคนด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ควบคู่กบั ความเจริญก้าวหน้าของวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเรว็ ซ่ึงส่งผลให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพัฒนาและขยายสาขา เพ่ิมข้นึเป็นจานวนมาก

วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังต่อไปน้ี

  1. มีความรู้ด้านเคมีเฉพาะสาขา สามารถบูรณาการ วิเคราะห์ และประยุกต์ความรู้ทางเคมี
  2. มีทกัษะการทาวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และส่อืสารองค์ความรู้ด้านเคมี
  3. มีคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาการและการวิจัยทางเคมี โดยตระหนักถึงความ รับผิดชอบต่อสงั คม

รายละเอียดหลักสูตร (มคอ 2)

ดาวน์โหลด

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes: ELOs)

  1. สามารถบูรณาการความรู้ทางเคมีเฉพาะด้าน
  2. สามารถถ่ายทอดความรู้ทางเคมีเฉพาะด้าน
  3. สามารถจัดการห้องปฏิบัติการวิจัยด้านเคมีโดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
  4. สามารถใช้กระบวนการวิจัยเพื่อการต่อยอดองค์ความรู้ทางเคมีภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพ