หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย:  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Science Program in Chemistry

ปรัชญา

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะปฏิบัติการทางเคมี  เพื่อประยุกต์ใช้ทางวิชาการและวิชาชีพ อย่างรับผิดชอบต่อสังคม

ความสำคัญ

การพัฒนาวิทยาศาสตร์จำเป็นต้องอาศัยรากฐานของทฤษฎีและหลักการทางความคิด เจตคติวิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกันในทุกศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง อันจะนำไปสู่การสร้างสรรค์งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ที่มีประโยชน์ต่อประเทศชาติ ปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์ถูกกำหนดโดยกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ของแต่ละสาขารายวิชา ดังนั้นภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงมุ่งพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเคมีและเคมีประยุกต์ ด้วยการบูรณาการตรรกะทางด้านความคิดและหลักการกลไกธรรมชาติของแต่ละรายวิชา ให้มีความสอดคล้องกันและเอื้อต่อการเข้าใจวิทยาศาสตร์แขนงอื่นที่สัมพันธ์กันได้อย่างบูรณาการ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้

 1. มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พ.ศ. 2553 โดยมีความรู้ ความเข้าใจ และใฝ่รู้ ในหลักการและทฤษฎีทางเคมี และ/หรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
 2. มีทักษะปฏิบัติการทางเคมี การจัดการสารเคมีได้อย่างปลอดภัยและสามารถใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ได้อย่างเหมาะสมตามมาตรฐานวิชาชีพ
 3. สามารถสังเคราะห์ วิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางเคมีหรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาหรือต่อยอดองค์ความรู้ที่มีอยู่เดิมได้อย่างมีนัยสำคัญ
 4. สามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ ตลอดจนศึกษาวิจัยในระดับที่สูงขึ้น
 5. มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพและความรับผิดชอบในบริบททางวิชาการต่อสังคมและประเทศชาติ ตลอดจนเป็นผู้ที่สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเจริญงอกงามและยั่งยืนทั้งในด้านวิชาการและวิชาชีพ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes: ELOs)

 1. อธิบายหลักการสำคัญทางวิทยาศาสตร์และเคมีในเชิงทฤษฎีและการประยุกต์
 2. มีทักษะปฏิบัติการทางเคมี การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์พื้นฐานและเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูงรวมทั้งการบันทึกและวิเคราะห์ผลการทดลองได้อย่างถูกต้อง
 3. สามารถวิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางเคมี บูรณาการความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้ เพื่อต่อยอดในการแก้ปัญหาทางเคมี
 4. สามารถจัดการสารเคมีได้อย่างปลอดภัย โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 5. มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาความรู้
 6. มีทักษะการสื่อสารเพื่อนำเสนอข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเคมี
 7. มีจรรยาบรรณวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ 2)

ดาวน์โหลด