หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย: หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์

ภาษาอังกฤษ Doctor of Philosophy Program in Applied Chemistry

ปรัชญา

​สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ทางเคมี เพื่อประยุกต์ใช้กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม    

ความสำคัญ

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยให้เป็นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมนั้น การพัฒนาคนทางด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากการสร้างนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ จำเป็นต้องอาศัยกำลังคนที่มีความรู้ ความเข้าใจวิทยาศาสตร์ระดับสูง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ มีความสามารถในการทำวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมให้ทันสมัยและก้าวหน้าทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน และสามารถสื่อสารสู่สังคมได้ สำหรับหลักสูตรเคมีประยุกต์นี้ได้บูรณาการเคมีสาขาวิชาต่างๆเพื่อรวมเป็นศาสตร์ทางเคมีประยุกต์ที่สามารถนำไปสู่การวิจัยพัฒนาในการสร้างนวัตกรรม โดยมุ่งเน้นประเด็นสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ รอบรู้ เข้าใจ แสวงหาและพัฒนาความรู้ สามารถสังเคราะห์งานวิจัยที่มีคุณภาพ มีทักษะสื่อสาร เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ และรับผิดชอบต่อสังคม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

​เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ

  1. มีคุณธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
  2. มีความรู้ความสามารถทางเคมีในเชิงการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประยุกต์องค์ความรู้ทางเคมี
  3. เป็นผู้นำและสามารถวิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่ทางเคมีประยุกต์ เพื่อประยุกต์ใช้กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
  4. มีความสามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ทางเคมีประยุกต์

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes: ELOs)

  1. สังเคราะห์ผลงานวิจัยและสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้ 
  2. สามารถวิเคราะห์ และวางแผนการแก้ไขปัญหาทางเคมีได้อย่างลึกซึ้งและสร้างสรรค์
  3. มีทักษะการเป็นผู้นำ มีทักษะการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและทำงานเป็นทีม

รายละเอียดหลักสูตร (มคอ 2)

ดาวน์โหลด