หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย: หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (4 ปี)

ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Education Program in Chemistry

ปรัชญา

ครูเคมีที่สามารถจัดการเรียนรู้บูรณาการบนพื้นฐานจรรยาบรรณวิชาชีพสู่การสร้างสรรค์งานวิจัย อย่างยั่งยืน

ความสำคัญ

วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูง หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี จึงมุ่งผลิตบัณฑิตวิชาชีพ ครูให้เป็นผู้มีความรู้ทางเคมีและทางการศึกษา มีสมรรถนะความเป็นครู มีความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณเพื่อบูรณาการความรู้ จัดการเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ตลอดจนให้การอบรมบ่มนิสัยให้แก่เยาวชนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นบัณฑิตครูผู้มีความรู้ความสามารถในการอยู่กับคนในชุมชนและสังคมได้อย่างสร้างสรรค์เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในการหล่อหลอมเยาวชนให้เกิดการเรียนรู้ที่เท่า เทียมกันอย่างเต็มศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคนเพื่อการดารงตนให้อยู่ในสังคมอย่างมีคุณภาพ บัณฑิตครูจึง เป็นบุคคลที่สำคัญยิ่งในการสร้างคน สร้างชาติ โดยการพัฒนาการศึกษาและคุณภาพชีวิตของเยาวชนของ ประเทศ

เนื่องจากสภาวะการเจริญอย่างรวดเร็วของวิทยาการสมัยใหม่ระดับนานาชาติ และการ ปรับเปลี่ยนแห่งบริบทต่างๆ ของทุกส่วนในสังคมไทยนามาสู่ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาไทยและการ เข้าสู่ศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมิติแห่งการผลิตครูการศึกษาระดับปริญญาตรีที่สอดคล้องกับ ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์การผลิตและการพัฒนาครูแนวใหม่ของภาควิชาเคมี คณะ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทั้งนี้เพื่อยกระดับครูให้มีความรอบรู้ทางเคมีศึกษา ทันสมัย ทันโลกดิจิทัล มีความสามารถบูรณาการองค์ความรู้และการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรม มีศักยภาพและ สมรรถนะความเป็นครู มีศรัทธาและมีจรรยาบรรณวิชาชีพครู และได้มาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2561 สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพครู คุรุ สภา พ.ศ. 2562 และมาตรฐานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาในระหว่างชาติ สมาชิกอาเซียน (AUN-QA) ดังนั้นภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์จึงได้ออกแบบ พัฒนาและปรับปรุง หลักสูตรเพื่อผลิตครูเคมีศึกษาโดยจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome-based learning) เป็นสาคัญให้บัณฑิตครูเคมีได้ศึกษาองค์ความรู้ทางเคมี ค้นคว้าและวิจัยด้วยระเบียบวิธีวิทยาศาสตร์และ พัฒนาตนเองในภาคทฤษฎีควบคู่กับภาคปฏิบัติ พร้อมกับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ วิชาชีพครู เพื่อให้บัณฑิตสามารถบูรณาการองค์ความรู้วิทยาศาสตร์เคมี ทักษะกระบวนการทาง วิทยาศาสตร์ กระบวนการคิด และการวิจัย ในการสร้างองค์ความรู้และการประยุกต์ใช้เพื่อการจัดการ เรียนรู้ในวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้บัณฑิตพัฒนาตนเอง นักเรียนและ ชุมชนให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต สมดังเจตนารมณ์ของมาตรฐานวิชาชีพครู

วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้

1) มีจรรยาบรรณวิชาชีพครูคุณธรรมจริยธรรมมีศรัทธาและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู

2) มีความรอบรู้ในศาสตร์เคมีศึกษาอย่างลึกซึ้ง

3) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้อย่างบูรณาการและหลากหลาย

4) มีทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการสังเคราะห์วิเคราะห์และประมวลผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ งานวิจัยและนวัตกรรม

5) มีทักษะสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้เคมีอย่างมีประสิทธิภาพ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (expected learning outcomes)

1 ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู

  1. อธิบายทฤษฎีและหลักการทางวิทยาศาสตร์ เคมี และวิชาชีพครูได้อย่างถูกต้อง

  2. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลในการค้นคว้าวิเคราะห์และสื่อสารข้อมูลทาง

    เคมีและวิชาชีพครู

  3. สามารถประยุกต์องค์ความรู้และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการออกแบบและสร้างสรรค์โครงงานวิจัยและนวัตกรรมเคมี

  4. สามารถประยุกต์และบูรณาการองค์ความรู้ในการจัดการเรียนรู้เคมีและออกแบบการทำวิจัยในชั้นเรียน

รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ 2)

ดาวน์โหลด

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย: หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Education Program in Chemistry

ปรัชญา

ครูเคมีที่สามารถจัดการเรียนรู้บูรณาการบนพื้นฐานจรรยาบรรณวิชาชีพสู่การสร้างสรรค์งานวิจัย อย่างยั่งยืน

ความสำคัญ

ครูมีบทบาทสาคัญในการพัฒนาสังคมผ่านการพัฒนาคนด้วยการสร้างคน สร้างความรู้เพื่อผล ของการพัฒนาทั้งปวง ครูมีพันธกิจและภารกิจร่วมกันในการให้การศึกษาที่ดีที่สุด เพื่อสร้างคนดี คนเก่ง คน ที่มีความสุข มีจิตสานึกในความเป็นพลเมืองพร้อมเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม

วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูง หลักสูตรการศึกษาบัณฑิตมุ่งผลิตบัณฑิตวิชาชีพครู ให้เป็นผู้มี ความรู้ทางเคมีและทางการศึกษา มีความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณปรับตัวต่อการ เปลี่ยนแปลงได้เพื่อบูรณาการความรู้ จัดการเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ตลอดจนให้การอบรมบ่ม นิสัยให้แก่เยาวชนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นบัณฑิตครูเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการอยู่กับคน ในชุมชนและสังคมได้อย่างสร้างสรรค์เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในการหล่อหลอมเยาวชนให้เกิดการเรียนรู้ที่ เท่าเทียมกันอย่างเต็มตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคนเพื่อการดารงตนให้อยู่ในสังคมอย่างมีคุณภาพ บัณฑิตครูจึงเป็นบุคคลที่สาคัญยิ่งในการสร้างคน สร้างชาติ โดยการพัฒนาการศึกษาและคุณภาพชีวิตของ เยาวชนของประเทศ

เนื่องจากสภาวะการเจริญอย่างรวดเร็วของวิทยาการสมัยใหม่ และการปรับเปลี่ยนแห่งบริบท ต่างๆ ของทุกส่วนในสังคมไทยนามาสู่ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาไทยและการเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมิติแห่งการผลิตครูการศึกษาระดับปริญญาตรีแนวใหม่ (หลักสูตร 5 ปี) ที่สอดคล้อง กับปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์การผลิตและการพัฒนาครูแนวใหม่ของคณะ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทั้งนี้เพื่อยกระดับครูแนวใหม่ให้มีความรู้ ความสามารถบูรณา การองค์ความรู้และการวิจัย มีศรัทธาและมีจรรยาบรรณวิชาชีพครู รอบรู้ในวิชาเคมี ดังนั้นภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์จึงได้ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) สาขาเคมีขึ้น โดยเน้นให้บัณฑิตได้ศึกษาองค์ความรู้ทางเคมีมากยิ่งขึ้น ได้ค้นคว้าองค์ความรู้ทางเคมีด้วย ระเบียบวิธีวิทยาศาสตร์ และพัฒนาตนเองในภาคทฤษฎีควบคู่กับภาคปฏิบัติ พร้อมกับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมวิชาชีพครู เพื่อให้บัณฑิตสามารถบูรณาการองค์ความรู้วิทยาศาสตร์เคมี ทักษะกระบวนการทาง วิทยาศาสตร์ กระบวนการคิด และการวิจัย ในการสร้างองค์ความรู้และการประยุกต์ใช้เพื่อการจัดการ เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้บัณฑิตพัฒนาตนเอง นักเรียนและชุมชนให้มีการ เรียนรู้ตลอดชีวิต สมดังเจตนารมณ์ของมาตรฐานวิชาชีพครู

วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้

1) มีจรรยาบรรณวิชาชีพครูคุณธรรมจริยธรรมมีศรัทธาและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู

2) มีความรอบรู้ในศาสตร์เคมีศึกษาอย่างลึกซึ้ง

3) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้อย่างบูรณาการและหลากหลาย

4) มีทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการสังเคราะห์วิเคราะห์และประมวลผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ งานวิจัยและนวัตกรรม

5) มีทักษะสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้เคมีอย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ 2)

ดาวน์โหลด
 

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย: หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Education Program in Chemistry

ปรัชญา

ครูเคมีคือผู้ท่ีบูรณาการความรู้ทางเคมีบนรากฐานจรรยาบรรณวิชาชีพครสู่การศึกษาและ การวิจัยที่ยั่งยืน

ความสำคัญ

ครูมีบทบาทสาคัญในการพัฒนาสังคมผ่านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ครูมีพันธกิจและภารกิจร่วมกัน ในการให้การศึกษาที่ดีที่สุด เพื่อสร้างคนดี คนเก่ง คนมีความสุข ที่เป็นพลเมือง

วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพช้ันสูง หลักสูตรการศึกษาบัณฑิตมุ่งผลิตบัณฑิตวิชาชีพครู ให้เป็นผู้มี ความรู้ทางเคมี ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงได้ เพื่อ บูรณาการความรู้ จัดการเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ตลอดจนให้การอบรมบ่มนิสัย ให้แก่ เยาวชนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นบัณฑิตครูเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการอยู่กับคนใน ชุมชน และสังคมได้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในการหล่อหลอมเยาวชนให้เกิดการ เรียนรู้ท่ีเท่าเทียมกันอย่างเตม็ ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน เรียนรู้ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงท่ี เกดิข้นึตลอดเวลาเพื่อการดำรงตนให้อยู่ในสงัคมอย่างมีคุณภาพ

เนื่องจากสภาวะการเจริญอย่างรวดเรว็ ของวิทยาการสมัยใหม่ และการปรับเปลี่ยนแห่งบริบท ต่างๆ ของทุกส่วนในสังคมไทยนำมาสู่ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาไทยและการเข้าสู่ประชาคม อาเชียน โดยเฉพาะอย่างย่ิงในมิติแห่งการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับปริญญาตรีแนวใหม่ (หลักสูตร 5 ปี) ท่ีสอดคล้องกับปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์การผลิตและการพัฒนาครูแนวใหม่ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ท้งั น้ีเพ่ือยกระดับครูแนวใหม่ ให้มีความรู้ ความสามารถบูรณาการองค์ความรู้และการวิจัย มีศรัทธาและมีจรรยาบรรณวิชาชีพครู รอบร้ใู นวิชาเคมี ดังน้ันภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์จึงได้ปรับปรงุ หลักสตู รเพ่ือผลิตครกู ารศึกษาข้ัน พ้ืนฐานระดับปริญญาตรี (หลักสตู ร 5 ปี ) สาขาวิทยาศาสตร์-เคมี ข้นึ โดยเน้นให้บัณฑติ ได้ศึกษาองค์ ความรู้ทางเคมีมากย่ิงข้ึน ได้ค้นคว้าองค์ความรู้ทางเคมีด้วยระเบียบวิธวี ิทยาศาสตร์ และพัฒนาตนเอง ในภาคทฤษฎีควบคู่กบั ภาคปฏบิ ัติ พร้อมกบั การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมวิชาชีพครู เพ่ือให้บัณฑิต สามารถบูรณาการองค์ความรู้วิทยาศาสตร์และเคมี ทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการ คิด และการวิจัย ในการสร้างองค์ความรู้และการประยุกต์ใช้เพ่ือการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสทิ ธิภาพ พร้อมท้งั ส่งเสริมสนับสนุนให้บัณฑติ พัฒนาตนเอง นักเรียนและชุมชนให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต สมดัง เจตนารมณข์ องมาตรฐานวิชาชีพครู

วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้

1) มีความรอบรู้ในวิชาเคมี มีความรู้ในหลักวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาชีพครอู ย่างลึกซ้ึง
2) มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ท่พี ัฒนาผู้เรียนในด้านเคมีและวิทยาศาสตร์ในระดับ

การศึกษาข้นั พ้ืนฐานอย่างสร้างสรรค์
3) มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรม มีศรัทธาและเจตคติท่ดี ีต่อวิชาชีพครู 4) สามารถดาํ รงชีวิตอยู่ในสงั คมได้อย่างมีความสุข

รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ 2)

ดาวน์โหลด