หลักสูตร

Bachelor of Science (Chemistry),  B.S. (Chemistry)

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

รายชื่อ ตำแหน่ง ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1. ผศ.สุนันท์ ชัยนะกุล ประธานกรรมการ 1. ผศ.สุนันท์ ชัยนะกุล
2. อ.นิรันดร์  พงษ์พันธุ์ กรรมการ 2. อ.นิรันดร์  พงษ์พันธุ์
3. อ.อนัญญา  ไตรบำรุงสุข กรรมการ 3. ผศ.มณีกานต์  น้ำสอาด
4. อ.ประเสริฐ พัฒนาประทีป กรรมการ  
5. ผศ.มณีกานต์  น้ำสอาด กรรมการและเลขานุการ  

 

Bachelor of Education program  in Science Chemistry  B.Ed.  (Chemistry)

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

รายชื่อ ตำแหน่ง ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1. อ.งามจิต ไพรงาม ประธานกรรมการ 1. อ.งามจิต ไพรงาม
2. ผศ.วราดุล ฉัตรทอง กรรมการ 2. อ.สุเชาวน์ ดอนพุดซา
3. อ.สุเชาวน์ ดอนพุดซา กรรมการ 3. รศ.รัชนก  ปิ่นแก้ว
4. อ.ดวงแข ศรีคุณ กรรมการ  
5. รศ.รัชนก  ปิ่นแก้ว กรรมการและเลขานุการ  

Master of Education (Chemistry)

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

รายชื่อ ตำแหน่ง ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1. อ.ปิยรัตน์ ดรบัณฑิต ประธานกรรมการ 1. อ.ปิยรัตน์ ดรบัณฑิต
2. ผศ.แพนทองเรือง กรรมการ 2. อ.ปิยะดา  จิตรตั้งประเสริฐ
3. ผศ.มะยูโซ๊ะ กูโน กรรมการ 3. ผศ.มะยูโซ๊ะ กูโน
4. ผศ.นวลละออ  รัตนวิมานวงศ์ กรรมการ  
5. อ.ปิยะดา  จิตรตั้งประเสริฐ กรรมการและเลขานุการ  

 

Master of Science (Chemistry),  M.Sc. (Chemistry)

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

รายชื่อ ตำแหน่ง ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1. รศ.สุนิตย์  สุขสำราญ ประธานกรรมการ 1. รศ.สุนิตย์  สุขสำราญ
2. ผศ.พรพิมล ประยงค์พันธ์ กรรมการ 2. รศ.วีณา เสียงเพราะ
3. รศ.วีณา เสียงเพราะ กรรมการ 3. อ.สุจิตรา ศรีสังข์
4. อ.เกรียงศักดิ์ ส่งศรีโรจน์ กรรมการ  
5. อ.สุจิตรา ศรีสังข์ กรรมการและเลขานุการ  

Doctor of Philosophy Program in Applied Chemistry

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

รายชื่อ ตำแหน่ง ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1. รศ.อภิญญา  ชัยวิสุทธางกูร ประธานกรรมการ 1. รศ.อภิญญา  ชัยวิสุทธางกูร
2. รศ.พรพิมล  ม่วงไทย กรรมการ 2.  ผศ.สิริธร  สโมสร
3. ผศ.พนารัตน์  อรุณรัติยากร กรรมการ 3. ผศ.ธีรยุทธ  ลิ่วพรเจริญวงศ์
4. ผศ.สิริธร  สโมสร กรรมการ  
5. ผศ.ธีรยุทธ  ลิ่วพรเจริญวงศ์ กรรมการและเลขานุการ