หลักสูตร

Bachelor of Science (Chemistry),  B.S. (Chemistry)

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

รายชื่อ ตำแหน่ง ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1. ผศ.มณีกานต์  น้ำสอาด ประธานกรรมการ 1. ผศ.มณีกานต์ น้ำสอาด
2. อ.ประเสริฐ พัฒนาประทีป กรรมการ 2. อ.ประเสริฐ พัฒนาประทีป
3. อ.อนัญญา  ไตรบำรุงสุข กรรมการ 3. อ.พรทิพย์ บุญศรี
4. อ.ศิริขวัญ พลประทีป กรรมการ  
5. อ.พรทิพย์ บุญศรี กรรมการและเลขานุการ  

 

Bachelor of Education program  in Science Chemistry  B.Ed.  (Chemistry)

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

รายชื่อ ตำแหน่ง ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1. อ.งามจิต ไพรงาม ประธานกรรมการ 1. อ.งามจิต ไพรงาม
2. ผศ.สุเชาวน์ ดอนพุดซา กรรมการ 2. ผศ.สุเชาวน์ ดอนพุดซา
3. อ.ฐิติรัตน์  แม้นทิม กรรมการ 3. รศ.รัชนก  ปิ่นแก้ว
4. อ.ศุภกาญจน์  รัตนกร กรรมการ  
5. รศ.รัชนก  ปิ่นแก้ว กรรมการและเลขานุการ  

Master of Education (Chemistry)

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

รายชื่อ ตำแหน่ง ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1. อ.ปิยรัตน์ ดรบัณฑิต ประธานกรรมการ 1. อ.ปิยรัตน์ ดรบัณฑิต
2. ผศ.แพน ทองเรือง กรรมการ 2. อ.ปิยะดา  จิตรตั้งประเสริฐ
3. ผศ.มะยูโซ๊ะ กูโน กรรมการ 3. ผศ.มะยูโซ๊ะ กูโน
4. ผศ.นวลละออ  รัตนวิมานวงศ์ กรรมการ  
5. อ.ปิยะดา  จิตรตั้งประเสริฐ กรรมการและเลขานุการ  

 

Master of Science (Chemistry),  M.Sc. (Chemistry)

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

รายชื่อ ตำแหน่ง ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1. รศ.สุนิตย์  สุขสำราญ ประธานกรรมการ 1. รศ.สุนิตย์  สุขสำราญ
2. ผศ.พรพิมล ประยงค์พันธ์ กรรมการ 2. รศ.วีณา เสียงเพราะ
3. รศ.วีณา เสียงเพราะ กรรมการ 3. อ.สุจิตรา ศรีสังข์
4. อ.เกรียงศักดิ์ ส่งศรีโรจน์ กรรมการ  
5. อ.สุจิตรา ศรีสังข์ กรรมการและเลขานุการ  

Doctor of Philosophy Program in Applied Chemistry

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

รายชื่อ ตำแหน่ง ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1. รศ.อภิญญา  ชัยวิสุทธางกูร ประธานกรรมการ 1. รศ.อภิญญา  ชัยวิสุทธางกูร
2. รศ.พรพิมล  ม่วงไทย กรรมการ 2. รศ.สิริธร  สโมสร
3. ผศ.พนารัตน์  อรุณรัติยากร กรรมการ 3. รศ.ธีรยุทธ  ลิ่วพรเจริญวงศ์
4. รศ.สิริธร  สโมสร กรรมการ  
5. รศ.ธีรยุทธ  ลิ่วพรเจริญวงศ์ กรรมการและเลขานุการ