เกี่ยวกับภาควิชา

                        

                  ภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เดิมมีฐานะเป็นแผนกวิชาในสังกัดคณะวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตรกรมการฝึกหัดครูกระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2497 ต่อมา ได้เปลี่ยนเป็นภาควิชาเคมีสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเมื่อ วันที่ 28 มิถุนายน 2517 ภาควิชาเคมีมีบทบาทและหน้าที่สำคัญในการผลิตครูเคมี และนักเคมีที่ มีคุณภาพออกไปรับใช้สังคม โดยได้ดำเนินการสอนเคมีในสาขาต่าง ๆ ได้แก่ วิชาเคมีพื้นฐาน เคมีอินทรีย์ เคมี อนินทรีย์ เคมีวิเคราะห์ เคมีเชิงฟิสิกส์ และชีวเคมี รวมทั้งวิชาเคมีประยุกต์ การเรียนการสอนจะมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ในสาขาวิชาเคมีเทคนิคการทำ งานในห้องปฏิบัติการ วิทยาการ ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีต่าง ๆ และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ในงาน วิเคราะห์ ตลอดจนศึกษาวิจัย ต่อระดับสูงในสาขาวิชาเคมี และสาขาวิชา ที่เกี่ยวข้อง  อีกทั้งมุ่งหวังให้เป็นบัณฑิต ที่มีคุณธรรม จริยธรรมและมี ความรับผิดชอบต่อวิชาชีพนักเคมี ภาควิชาได้ขยายงานการผลิตบัณฑิตโดยเปิดสอนหลักสูตรปริญญา การศึกษามหาบัณฑิต วิชาเอกเคมี ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพของครูวิทยาศาสตร์ที่ประจำการตาม สถานศึกษาต่าง ๆ และผลิตครูวิทยาศาสตร์ระดับมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการวิจัย เกี่ยวกับ การสอนเคมีเป็นอย่างดี หรือการวิจัยทางเคมีได้ ในปีการศึกษา 2531 ภาควิชาเคมีได้ร่วมกับภาควิชาชีววิทยาเปิดสอนหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมีชีวภาพ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ผสมผสาน ทั้งด้านเคมี และชีววิทยา สามารถนำไปประยุกต์ ในงานวิจัยต่าง ๆ ทั้งด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมนอกจากนั้น ภาควิชาได้บริการสอนวิชาเคมีพื้นฐานให้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะพลศึกษาคณะสหเวชศาสตร์

แนะนำภาควิชา

ติดต่อเรา

ที่อยู่

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110

การเดินทางโดยระบบขนส่งมวลชน

 

  • รถประจำทางของทาง ขสมก 

          11, 23, 38, 58, 60, 72, 93,
          98, 99, 113, 136, 174, 185, 206, 512

  • BTS : อโศก
  • MRT : เพชรบุรี
  • เรือคลองแสนแสบ : ท่าเรือประสานมิตร

การเดินทางเท้าจากซอยสุขุมวิท 21

การเดินทางเท้าจากซอยสุขุมวิท 23

การเดินทางเท้าจากท่าเรือประสานมิตร

การเดินทางเท้าจากถนนเพชรบุรี