เกี่ยวกับภาควิชา

                        

                  ภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เดิมมีฐานะเป็นแผนกวิชาในสังกัดคณะวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตรกรมการฝึกหัดครูกระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2497 ต่อมา ได้เปลี่ยนเป็นภาควิชาเคมีสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเมื่อ วันที่ 28 มิถุนายน 2517 ภาควิชาเคมีมีบทบาทและหน้าที่สำคัญในการผลิตครูเคมี และนักเคมีที่ มีคุณภาพออกไปรับใช้สังคม โดยได้ดำเนินการสอนเคมีในสาขาต่าง ๆ ได้แก่ วิชาเคมีพื้นฐาน เคมีอินทรีย์ เคมี อนินทรีย์ เคมีวิเคราะห์ เคมีเชิงฟิสิกส์ และชีวเคมี รวมทั้งวิชาเคมีประยุกต์ การเรียนการสอนจะมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ในสาขาวิชาเคมีเทคนิคการทำ งานในห้องปฏิบัติการ วิทยาการ ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีต่าง ๆ และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ในงาน วิเคราะห์ ตลอดจนศึกษาวิจัย ต่อระดับสูงในสาขาวิชาเคมี และสาขาวิชา ที่เกี่ยวข้อง  อีกทั้งมุ่งหวังให้เป็นบัณฑิต ที่มีคุณธรรม จริยธรรมและมี ความรับผิดชอบต่อวิชาชีพนักเคมี ภาควิชาได้ขยายงานการผลิตบัณฑิตโดยเปิดสอนหลักสูตรปริญญา การศึกษามหาบัณฑิต วิชาเอกเคมี ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพของครูวิทยาศาสตร์ที่ประจำการตาม สถานศึกษาต่าง ๆ และผลิตครูวิทยาศาสตร์ระดับมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการวิจัย เกี่ยวกับ การสอนเคมีเป็นอย่างดี หรือการวิจัยทางเคมีได้ ในปีการศึกษา 2531 ภาควิชาเคมีได้ร่วมกับภาควิชาชีววิทยาเปิดสอนหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมีชีวภาพ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ผสมผสาน ทั้งด้านเคมี และชีววิทยา สามารถนำไปประยุกต์ ในงานวิจัยต่าง ๆ ทั้งด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมนอกจากนั้น ภาควิชาได้บริการสอนวิชาเคมีพื้นฐานให้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะพลศึกษาคณะสหเวชศาสตร์

ปรัชญา 

ศาสตร์แห่งเคมีคือองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ปณิธาน 

         ผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ในสาขาวิชาเคมี เทคนิคการทำงานในห้องปฏิบัติการ วิทยาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ในการทำงาน ตลอดจนศึกษาวิจัยต่อระดับสูง และเป็นบัณฑิตที่มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร มีบุคลิกภาพที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม และสามารถมีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

พันธกิจ 

     1. ผลิตบัณฑิตด้านเคมี เคมีประยุกต์ เคมีศึกษา ที่มีความรู้ ความสามารถมีคุณธรรม และจริยธรรม

     2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านเคมีพื้นฐาน เคมีประยุกต์ และเคมีศึกษา

     3. บริการวิชาการแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อย่างมีประสิทธิภาพ

     4. ดำรงความเป็นเอกลักษณ์ไทย ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมตลอดจนประเพณีอันดีงามของชาติ

     5. บริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม

     6. ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ประเมินผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

วิสัยทัศน์ 

มุ่งมั่นสร้างสรรค์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเคมีที่มีคุณภาพและคุณธรรม

ค่านิยมหลัก 

C = Curiosity มีความใฝ่รู้

H = Human Dignity ยืดมั่นในเกียรติภูมิแห่งมนุษย์

E = Envisioning มีวิสัยทัศน์กว้างไกล

M = Morality มุ่งมั่นในคุณธรรม ขีดความสามารถหลัก

ขีดความสามารถ 

S = Scientific & Systematic Thinking คิดเชิงวิทยาศาสตร์และคิดอย่างเป็นระบบ

C = Creative Teaching Skill ทักษะการสอนอย่างสร้างสรรค์

I = Intelligence & Integrity เฉลียวฉลาดและมีบูรณภาพ

E = Environment Focus ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม

N = Need for Achievement มุ่งมั่นใฝ่สัมฤทธิ์

C = Continuous Improvement ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

E = Efficiency & Effectiveness มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

แนะนำภาควิชา