บุคลากร

รศ.พรพิมล ม่วงไทย
ห้องพัก : 19-1009
E-mail : pornpi@g.swu.ac.th

รศ.วีณา เสียงเพราะ
ห้องพัก : 15-720
E-mail : weena@g.swu.ac.th

ผศ.เกรียงศักดิ์ ส่งศรีโรจน์
ห้องพัก : 15-928
E-mail :kriangsaks@g.swu.ac.th

ผศ.นวลละออ รัตนวิมานวงศ์
ห้องพัก : 15-724
E-mail : nuanlaorr@g.swu.ac.th

ผศ.ปิยะดา จิตรตั้งประเสริฐ
ห้องพัก : 15-724
E-mail : piyadaj@g.swu.ac.th

ผศ.วราดุล ฉัตรทอง
ห้องพัก : 15-921
E-mail : waradoon@g.swu.ac.th

อ.งามจิตร ไพรงาม
ห้องพัก : 15-920
E-mail : ngamjit@g.swu.ac.th

อ.ฐิติรัตน์ แม้นทิม
ห้องพัก : 15-724
E-mail : thitiratm@g.swu.ac.th


 

 

ผศ.พนารัตน์ อรุณรัติยากร
ห้องพัก : 19-1006
E-mail : panarata@g.swu.ac.th

ผศ.สุเชาวน์ ดอนพุดซา
ห้องพัก : 15-928
E-mail : suchao@g.swu.ac.th

อ.ศิริขวัญ พลประทีป
ห้องพัก : 15-725
E-mail : sirikwanp@g.swu.ac.th

   

อ.ศุภกาญจน์ รัตนกร
ห้องพัก : 15-820
E-mail : supakanr@g.swu.ac.th

   

รศ.รัชนก ปิ่นแก้ว
ห้องพัก :15-226
E-mail: ratchanok@g.swu.ac.th

รศ.สุนิตย์ สุขสาราญ
ห้องพัก : 15-1022
E-mail: sunit@g.swu.ac.th

ผศ.มณีกานต์ น้ำสอาด
ห้องพัก : 15-825
E-mail: maneekarn@g.swu.ac.th


อ.ประเสริฐ พัฒนาประทีป
ห้องพัก : 15-222A
E-mail: prasert@g.swu.ac.th

รศ.สิริธร สโมสร
ห้องพัก : 15-1020
E-mail: siritron@g.swu.ac.th

อ.ณัฐพล อภิรติกุล
ห้องพัก : 15-225
E-mail: nuttapona@swu.ac.th


อ.กุลวดี ดลโสภณ
ห้องพัก : 15-1020
E-mail: kulvadee@g.swu.ac.th

 

 

 

รศ.ธีรยุทธ ลิ่วพรเจริญวงศ์
ห้องพัก : 19-605
E-mail : teerayut@g.swu.ac.th

ผศ.แพน ทองเรือง
ห้องพัก : 19-607
E-mail : ptongraung@gmail.com

ผศ.สุจิตรา ศรีสังข์
ห้องพัก : 15-820
E-mail :sujittras@g.swu.ac.th

อ.สุชีวิน โชติชัชวาลย์กุล
ห้องพัก : 15-225
E-mail : sucheewin@g.swu.ac.th

   
   


 

 

รศ.อภิญญา  ชัยวิสทุธางกูร
ห้องพัก : 19-604
E-mail : apinyac@g.swu.ac.th

ผศ.พรพิมล  ประยงค์พันธ์
ห้องพัก : 15-620
E-mail : pornpim@g.swu.ac.th

ผศ.มะยูโซ๊ะ กูโน
ห้องพัก : 19-1004
E-mail : mayuso.kuno@gmail.com

อ.พรทิพย์ บุญศรี
ห้องพัก : 15-225
E-mail :pornthipb@g.swu.ac.th

อ.อนัญญา ไตรบำรุงสุข
ห้องพัก : 15-225
E-mail :ananya@g.swu.ac.th


 

 

 
 

 

ผศ.ปิยรัตน์ ดรบัณฑิต
ห้องพัก: 15-927
Email : piyarats@g.swu.ac.th

อ.ชัชฎาภรณ์  พิณทอง
ห้องพัก: 15-920
Email : chatchadaporn@g.swu.ac.th

 

 

 

นายลิขิต ขาวงาม
ห้องพัก : 19-602
E-mail : likhit@g.swu.ac.th

นายวิรัช วงศ์ภักดี
ห้องพัก : 15-222B
E-mail : wirat@g.swu.ac.th

นายสง่า    เต่าทอง
ห้องพัก : 15-602
E-mail :sanga@g.swu.c.th

นายพุฒิพัฒน์    เบญจปรีชาพัฒน์
ห้องพัก : 15-823
E-mail :puttiphat@g.swu.ac.th

นางสาวสมพร ติยะศรี
ห้องพัก : 19-1002
E-mail :sompornt@g.swu.ac.th

นางสาวอรัญญา ขำธานี
ห้องพัก : 15-220
E-mail :arunyak@g.swu.ac.th

นางสาวอรทัย    ไชยะ
ห้องพัก : 15-220
E-mail :orathai@g.swu.ac.th

นางสาวพรผกา จำปาเทศ
ห้องพัก : 19-603
E-mail: pornpaka@g.swu.ac.th

นางสาวพรธนนันท์  ภารุ่งเรืองธนบดี
ห้องพัก : 19-602
E-mail: pornphananun@g.swu.ac.th