บุคลากร


รศ.พรพิมล  ม่วงไทย
ห้องพัก : 19-1009
E-mail : pornpi@g.swu.ac.th


รศ.วีณา   เสียงเพราะ
ห้องพัก : 15-720
E-mail : weenasi@g.swu.ac.th


ผศ.นวลละออ     รัตนวิมานวงศ์
ห้องพัก : 115-724
E-mail :nuanlaorr@g.swu.c.th


ผศ.วราดุล    ฉัตรทอง
ห้องพัก : 15-921
E-mail :waradoon@g.swu.ac.th


ผศ.เกรียงศักดิ์   ส่งศรีโรจน์
ห้องพัก : 15-928
E-mail :kriangsaks@g.swu.ac.th


อ.ฐิติรัตน์   แม้นทิม
ห้องพัก : 15-724
E-mail :thitiratm@g.swu.ac.th


อ.งามจิต    ไพรงาม
ห้องพัก : 15-920
E-mail :ngamjit@g.swu.ac.th


ผศ.ปิยะดา  จิตรตั้งประเสริฐ
ห้องพัก : 15-724
E-mail :piyadaj@g.swu.ac.th

 


ผศ.พนารัตน์ อรุณรัติยากร
ห้องพัก : 19-1021
E-mail : panarata@g.swu.ac.th

ผศ.สุเชาวน์ ดอนพุดซา
ห้องพัก : 15-928
E-mail :dsuchao@gmail.com

อ.ศิริขวัญ พลประทีป
ห้องพัก : 15-725
E-mail : sirikwanp@g.swu.ac.th

   

อ.ศุภกาญจน์ รัตนกร

   


รศ.รัชนก ปิ่นแก้ว
ห้องพัก :15-226
E-mail : ratchanok@g.swu.ac.th


รศ.สุนิตย์ สุขสาราญ
ห้องพัก : 15-1022
E-mail : sunit@g.swu.ac.th


ผศ.มณีกานต์ น้ำสอาด
ห้องพัก : 15-825
E-mail :maneekarn@g.swu.ac.th


อ.ประเสริฐ พัฒนาประทีป
ห้องพัก : 15-222A
E-mail :prasert@g.swu.ac.th


รศ.สิริธร สโมสร
ห้องพัก : 15-1020
E-mail :siritron@g.swu.ac.th


อ.ณัฐพล อภิรติกุล
ห้องพัก : 15-225
E-mail :nuttapona@swu.ac.th


อ.กุลวดี ดลโสภณ

 

 

 


รศ.ธีรยุทธ ลิ่วพรเจริญวงศ์
ห้องพัก : 19-605
E-mail : tliwporn@gmail.com


ผศ.แพน ทองเรือง
ห้องพัก : 19-607
E-mail : ptongraung@gmail.com


อ.สุจิตรา ศรีสังข์
ห้องพัก : 15-820
E-mail :sujittras@g.swu.ac.th

 

   
   


 

 


 รศ.อภิญญา  ชัยวิสทุธางกูร
ห้องพัก : 19-604
E-mail : apinyac@g.swu.ac.th


ผศ.พรพิมล  ประยงค์พันธ์
ห้องพัก : 15-620
E-mail : pornpim@g.swu.ac.th


ผศ.มะยูโซ๊ะ กูโน
ห้องพัก : 19-1004
E-mail : mayuso.kuno@gmail.com


อ.พรทิพย์ บุญศรี
ห้องพัก : 15-225
E-mail :pornthipb@g.swu.ac.th


อ.อนัญญา ไตรบำรุงสุข
ห้องพัก : 15-225
E-mail :ananya@g.swu.ac.th


 

 

 
 

 

ผศ.ปิยรัตน์ ดรบัณฑิต

ห้องพัก: 15-927

Email : piyarats@g.swu.ac.th

อ.ชัชฎาภรณ์  พิณทอง


นายลิขิต ขาวงาม
ห้องพัก : 19-602
E-mail : likhit@g.swu.ac.th


นายวิรัช วงศ์ภักดี
ห้องพัก : 15-222B
E-mail : wirat@g.swu.ac.th


นายสง่า    เต่าทอง
ห้องพัก : 15-602
E-mail :sanga@g.swu.c.th


นายพุฒิพัฒน์    เบญจปรีชาพัฒน์
ห้องพัก : 15-823
E-mail :puttiphat@g.swu.ac.th


นางสาวสมพร ติยะศรี
ห้องพัก : 19-1002
E-mail :sompornt@g.swu.ac.th


นางสาวอรัญญา ขำธานี
ห้องพัก : 15-220
E-mail :arunyak@g.swu.ac.th


นางสาวอรทัย    ไชยะ
ห้องพัก : 15-220
E-mail :orathai@g.swu.ac.th

นางสาวพรผกา จำปาเทศ


นางสาวพรธนนันท์  ภารุ่งเรืองธนบดี
ห้องพัก : 19-602
E-mail :pornphananun@g.swu.ac.th