หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย: หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ภาษาอังกฤษ: Master of Education Program in Chemistry

ปรัชญา

บูรณาการองค์ความรู้ด้านเคมีเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมทางเคมีศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

ความสำคัญ

ตามนโยบายประเทศ 4.0 ที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม ครูมีบทบาทสำคัญใน การพัฒนาคน พัฒนาสังคม และพัฒนาประเทศตามนโยบายดังกล่าว ครูจาเป็นต้องพัฒนาตนเองอย่าง ต่อเนื่องให้มีความรู้ที่ทันต่อการพัฒนาการของวิทยาการต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิทยาการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นศาสตร์สำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีต่าง ๆ อันมีผลต่อการพัฒนาความเป็นอยู่ใน ชีวิตประจาวัน เศรษฐกิจ และสังคม ดังนั้นครูที่มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้เคมี และการสร้างสรรค์ นวัตกรรมที่ทันสมัย แสวงหาความรู้ใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาย่อมทำให้เยาวชนของชาติมีคุณภาพ เป็นทรัพยากรสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นครูที่มี คุณธรรมและจริยธรรม มีจิตวิญญาณความเป็นครูและเป็นครูมืออาชีพ มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญ ในการจัดการเรียนรู้ทางการศึกษาเคมี มีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือในการแสวงหา ความรู้และถ่ายทอดความรู้ให้มีความทันสมัย ทัน ต่อการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองรับ และแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม เป็นนักวิจัยที่สามารถพัฒนาความรู้ใน ศาสตร์ที่เชี่ยวชาญหรือพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาโดยใช้กระบวนการวิจัย เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงการ จัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ยุคใหม่ และนำความรู้ไปประกอบวิชาชีพได้

วัตถุประสงค์

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อผลิตครูเคมีที่สามารถบูรณาการความรู้ทางเคมีในการจัดการเรียนรู้บนรากฐานจรรยาบรรณวิชาชีพครูและการวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes: ELOs)

  1. วิเคราะห์สาระสาคัญในวิชาเคมีสาหรับหลักสตูรการศึกษาขั้นพื้นฐานห้องเรียนพิเศษและ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์
  2. บูรณาการองค์ความรู้ทางเคมีและวิทยวิธีทางการสอนเพื่อให้ได้วิธีการสอนท่ีหลากหลาย
  3. วิเคราะห์องค์ความรู้ทางเคมีเพื่อออกแบบงานวิจัยและทำวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมทางเคมี และเคมีศึกษาได้
  4. มีทักษะในการสือสารความรู้ทางเคมีโดยใช้ภาษาอังกฤษ
  5. ส่งเสริมให้ผู้สอนใช้นวัตกรรมการสอนเคมีและการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู

รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ 2)

ดาวน์โหลด