ผลงานวิจัยของอาจารย์และนักวิจัยประจำที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ(Journal) ปี พ.ศ. 2559

ชื่อบทความ

ชื่อผู้แต่ง

ชื่อวารสาร

เลขหน้า

Ultra-high performance liquid chromatographic determination of antioxidants in teas using inkjet-printed graphene-polyaniline electrode

C. Bardpho, P. Rattanarat,W. Siangproh, O. Chailapakul,

 

Talanta

 673-679

High sensitivity and specificity simultaneous determination of lead, cadmium and copper using mu PAD with dual electrochemical and colorimetric detection

 

S. Chaiyo, A. Apiluk,W. Siangproh, O.Chailapakul

Sensors and Actuators B-Chemical,

540-549

Electrochemical sensors for the simultaneous determination of zinc, cadmium and lead using a Nafion/ionic liquid/graphene composite modified screen-printed carbon electrode

 

S. Chaiyo, E. Mehmeti, K. Zagar, W. Siangproh,O. Chailapakul, K. Kalcher

Analytica Chimica Acta

26-34

Electrochemically reduced graphene oxide-modified screen-printed carbon electrodes for a simple and highly sensitive electrochemical detection of synthetic colorants in beverages

 

S. Jampasa, K. Duangmal, W. Siangproh,   O. Chailapakul

Talanta

113-124

Graphene/polyvinylpyrrolidone/polyaniline nanocomposite-modified electrode for simultaneous determination of parabens by high performance liquid chromatography

 

S. Kajornkavinkul, E. Punrat, N. Rodthongkum, N. Praphairaksit

Talanta

655-660

Synthesis of PANI/hematite/PB hybrid nanocomposites and fabrication as screen printed paper based sensors for cholesterol detection

 

F.N. Maluin, M. Sharifah, P. Rattanarat, W. Siangproh,  O. Chailapakul, A.M. Issam, N.S.A.Manan

Analytical Methods

8049-8058

Graphene-polyaniline modified electrochemical droplet-based microfluidic sensor for high-throughput determination of 4-aminophenol

 

P. Rattanarat, A. Suea-Ngam, N. Ruecha, W. Siangproh, C.S. Henry, S.A. Monpichar,O. Chailapakul

Analytica Chimica Acta

51-60

Optimization of Poly(DL-Lactic acid) degradation and evaluation of biological re-polymerization. 

 

Youngpreeda,A.;   Kitpreechavanich, V.;   Sirisansaneeyakul, S.;   Suksamrarn,  S.;   Tokuyama S.; Krajangsang, S.

J Polym Environ

 

Simple and fast colorimetric detection of inorganic arsenic selectively adsorbed onto ferrihydrite-coated silica gel using silver nanoplates

W. Siangproh, O. Chailapakul , K. Songsrirote

Talanta

197-202

Cholesterol-based cationic liposome increases dsRNA protection ofyellow head virus infection in Penaeus vannamei

 

P. Sanitt, N. Apiratikul, N. Niyomtham, B. Yingyongnarongkul, W Assavalapsakul, S Panyim, ,A. Udomkit,∗

Journal of Biotechnology

95-102

Fed-batch Fermentation of Indole-3-acetic Acid Production in StirredTank Fermenter by Red Yeast Rhodosporidium paludigenum.

 

Nutaratat P, Srisuk N, Arunrattiyakorn P,

Biotechnology and Bioprocess Engineering

414-421

Indole‑3‑acetic acid biosynthetic pathways in the basidiomycetous yeast Rhodosporidium paludigenum.

 

Nutaratat P, Srisuk N, Arunrattiyakorn P,

Arch Microbiol

429–437

Membranelessgas-separation microfluidic paper-pasedanalytical devices for direct quantitation of volatile and nonvolatile compounds.

 

Phansi P., Sumantakul S., Wongpakdee T., Fukana N., Ratanawimarnwong N., Sitanurak J.,

Analytical Chemistry

8749-8756

Development of STEM activities in Chemistry on “Protein” to enhance 21st century learning skills for senior high school students

 

Suchao Donpudsa

Silpakorn University Journal of Social Sciences, Humanities, and Arts

217-234

การพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาด้วยชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษาเรื่อง ปิโตรเลียมและพลังงานทดแทน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย.

 

กนกทิพย์ ยาทองไชย

ปิยรัตน์ ดรบัณฑิต

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

107

การศึกษาลักษณะวัสดุจีโอโพลิเมอร์ที่เตรียมจากวัสดุผสมของดินขาวเผากับเถ้าใยปาล์มและกากของเสียจากกระบวนการผลิตไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์

 

พรพิมล ประยงค์พันธ์

ชัยศรี สุขสาโรจน์

วารสารวิทยาศาสตร์ มศว

23-32

Synthesis and Cytotoxicity and Antimalarial activity of Trichothecene Derivatives.

 

Namsa-aid M

Suksamrarn A.

วารสารวิทยาศาสตร์ มศว

17-28

ตัวตรวจจับฟลูออไรด์อย่างจำเพาะเจาะจงที่ได้จากอนุพันธ์อิมีน-ฟีนอล.

 

มะยูโซ๊ะ กูโน ภูมิรัตน์ นุสุวรรณ

 แพน ทองเรือง ปิยะดา จิตรตั้งประเสริฐ

เข้ม พุ่มสะอาด

 

 

วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา.

72-85

เทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูงสำหรับการวิเคราะห์ไทเอมีน และไรโบฟลาวินแบบรวดเร็วในผลิตภัณฑ์นม.

 

ปิยะดา จิตรตั้งประเสริฐ

กมลรัตน์ เลียบศิริ

 

วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา.

26-36

การตรวจวัดปรอท (II) ด้วยเอโซเมทีนเอชโดยอาศัยเทคนิคสเปกโทรโฟโตเมทรี

 

ศุภกาญจน์ รัตนกร

งามจิต ไพรงาม

 

วารสารวิทยาศาสตร์ มศว

57-69