ผลงานวิจัยของอาจารย์และนักวิจัยประจำที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ(Journal) ปี พ.ศ. 2556

ลำดับที่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ) ชื่อเจ้าของผลงาน
และผู้ร่วม
ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/ จังหวัด/ประเทศที่จัด

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติหรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI (ค่าน้ำหนัก0.25)จำนวน 6 เรื่อง

1 ผลกระทบของค่า pH และอุณหภูมิต่อกิจกรรมของ อะไมเลสที่ได้จากเชื้อแบคทีเรียVibrio harveyi นายสุเชาวน์ ดอนพุดซา วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 มีนาคม-เมษายน 2556 หน้า 150-153
2 การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียแบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง สารชีวโมเลกุลสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นิติมารุจิเรขาสุวรรณ,
อลิสา เสนามนตรี ,
ปิยรัตน์ ดรบัณฑิต
วารสารศึกษาศาสตร์ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2556 หน้า 67-76
3 การพัฒนาชุดกิจกรรมสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง ไบโอดีเซลสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปิยรัตน์ดรบัณฑิต,
จินตวีร์ โยสีดา
วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน2556) หน้า 18-24
4 เทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูงแบบรวดเร็วสำหรับการวิเคราะห์ปริมาณไฮดรอกซีเมทิลเฟอร์ฟิวราลในน้ำผึ้งและน้ำผลไม้ A Fast HPLC Method for Determination of Hydroxymethylfurfural in Honey and Fruit Juices ลลิตารุ่งนิรันดร ,
พัชรินทร์ ชัยสุวรรณ,
ปิยะดา จิตรตั้งประเสริฐ
วารสารวิทยาศาสตร์มศว ปีที่ 29 ฉบับวันที่ 1 มิถุนายน 2556 หน้า69-81
5 การสังเคราะห์อนุพันธ์บิสซัลโฟนาไมด์สำหรับตรวจจับฟลูออไรด์ พิชฌา หมื่นศรี,
แพน ทองเรือง,
รัชนก ปิ่นแก้ว,
เข้ม พุ่มสะอาด ,
ปิยะดา จิตรตั้งประเสริฐ
วารสารวิทยาศาสตร์มศว ปีที่ 29 ฉบับวันที่ 1 มิถุนายน 2556 หน้า83-94
6 QUANTITATIVE OF SOME BIOGENIC AMINE IN THAI TRADITIONAL SAUSAGE วีรชัย สิงห์ทอง , พรพิมล ม่วงไทย ,
นวลละออ รัตนวิมานวงศ์
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)ปีที่5 ฉบับที่ 10 กค-ธค2556 , 36-49.

วารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI จำนวน 5 เรื่อง

1 การศึกษาทางเคมีคำนวณของ 1H-NMR และ 13C-NMR สเปกโทรสโกปี ของ alpha-mangostin,gamma-mangostin และ Garcinone-D พรพิมล ประยงค์พันธ์ วารสารวิทยาศาสตร์ มศว ปีที่ 27 (ฉบับที่ 1) 2554 หน้า 66-85
2 Comparison the removal of heavy metal ions from aqueous solutions by biosorbents: moringa oleifera dry shell and seed with chitosan A. Tribumrungsuk,
J. Phonkong,
K. Kosem,
P. Muenroch,
S. Chandrkrachang
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ปีที่ 3(ฉบับพิเศษที่ 1) มกราคม 2554 หน้า 15-19
3 Genotoxicity assessment of insecticides and herbicides contaminants in environment by fish micronucleus and cytochrome P450 enzyme assays. พนอ อัศวรุจานนท์ วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ปีที่ 3(ฉบับพิเศษที่ 1) มกราคม 2554 หน้า 163-169
4 Ion association reaction between ethanol and methyl orange for ethanol determination by a simple colorimetric flow injection analysis P. Sunthornsart,
N. Ratanawimarnwong
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ปีที่ 3 (ฉบับพิเศษที่ 1) มกราคม 2554 หน้า 220-225
5 Preparation of ester compounds from dairy waste sludge P. Muangthai,
P. Jittrungprasert,
A. Kanthuskampo,
S. Tatriyasri
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ปีที่ 3 (ฉบับพิเศษที่ 1) มกราคม 2554 หน้า 188-194

วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR ควอไทล์ที่ 3 หรือ 4 (Q3, Q4) จำนวน 1 เรื่อง

1 Antioxidant, cytotoxicity, and QSAR study of 1-adamantylthio derivatives of 3-picoline and phenylpyridines A. Worachartcheewan
S. Prachayasittikul
R. Pingaew
C. Nantasenamat
T. Tantimongcolwat S. Ruchirawat
V. Prachayasittikul
Med Chem Res 2011 DOI 10.1007/s00044-011-9903-y

วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR ควอไทล์ที่ 2 (Q2) หรือ ในฐาน ISI จำนวน 14 เรื่อง

1 A fast and highly sensitive detection of cholesterol using polymer microfluidic devices and amperometric system N. Ruecha
W. Siangproh
O. Chailapakul
Talanta 2011. 84: 1323-1328
2 A dendrimer-based platform for simultaneous dual fluorescence imaging of hydrogen peroxide and pH gradients in living cells D. Srikun
A. E. Albers
C. J. Chang
Chem. Sci. 2011. 2:1156-1165.
3 A two-photon fluorescent probe for ratiometric imaging of hydrogen peroxide in live tissue. C. Chuang
D. Srikun
C. S. Lim
C. J. Chang
B. R. Cho
Chem. Commun. 2011. 34: 9618-9620.
4 Direct injection of human serum and pharmaceutical formulations for glucosamine determination by CE-C4D method P. Chaisuwan,
T. Kongprasertsak,
A. Sangcakul,
N.W. Smith,
D. Nachapricha,
P. Wilairat,
K. Uraisin
Journal of chromatography B 2011. 879: 2185-2188
5 Effects of alpha-mangostin on apoptosis induction of human colon cancer R. Watanapokasin,
F. Jarinthanan,
Y. Nakamura,
N. Sawasjirakij,
A. Jaratrungtawee,
S. Suksamrarn
World J. Gastroenterol. 2011. 17: 2086-2095
6 Key interactions of the mutant HIV-1 reverse transcriptase/efavirenz: an evidence obtained from ONIOM method P. Boonsri,
M. Kuno,
S. Hannongbua
Med. Chem. Commun. 2011. 2: 1181-1187.
7 α-Mangostin induces apoptosis in human chondrosarcoma cells through down regulation of ERK/JNK and Akt signaling pathway. A. Krajarng,
Y. Nakamura
S. Suksamrarn
R. Watanapokasin
J. Agri.Food Chem. 2011. 59: 5746-5754
8 γ-Mangostin increases serotonin 2A/2C, muscarinic, histamine and bradykinin receptor mRNA expression M. Sukma,
M. Tohda
S. Suksamrarn
B. Tantisira
J. Ethnopharmacol 2011. 135: 450-454
9 Microbial metabolism of alpha-mangostin isolated from Garcinia mangostana L. P. Arunrattiyakorn,
S. Suksamrarn,
N. Suwannasai,
H. Kanzaki
Phytochemistry 2011. 72: 730-734 (4-04-CHE-54-18)
10 Repeatability in column preparation of a reversed-phase C18 monolith and its application to separation of tocopherol homologues S. Kositarat,
N.W. Smith,
D. Nachapricha,
P. Wilairat,
P. Chaisuwan
Talanta 2011. 84: 1374-1378
11 Selective determination of homocysteine levels in human plasma using a silver nanoparticle-based colorimetric assay W. Leesutthiphonchai,
W. Dungchai,
W. Siangproh,
N. Ngamrojnavanich,
O. Chailapakul
Talanta 2011. 85: 870-876
12 Synthesis and Structural Characterization of 1-[2-(5-Nitro-1H-indol-2-yl)phenyl]methylpyridinium Chloride J. B. Bremner,
S. Samosorn,
B.W Skelton,
A.H. White
Molecules 2011. 16: 7627-7633
13 Synthesis and structure activity relationship of 2-thiopyrimidine-4-one analogs as antimicrobial and anticancer agents S. Prachayasittikul,
A. Worachartcheewan,
C. Nantasenamat,
M. Chinworrungsee.
N. Sornsongkhrama,
S. Ruchirawat,
V. Prachayasittikul
Eur. J. Med. Chem. 2011. 46: 738-742
14 Photocleavage of avidin by a new pyrenyl probe P. Malaikaew,
J. Svasti,
C.V. Kumar,
A. Buranaprapuk
Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology 2011. 103: 251-255