ผลงานวิจัยของอาจารย์และนักวิจัยประจำที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ปี พ.ศ. 2555 (ค่าน้ำหนัก1.00)

ลำดับที่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ) ชื่อเจ้าของผลงาน
และผู้ร่วม
ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/ จังหวัด/ประเทศที่จัด

วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR ควอไทล์ที่ 3 หรือ 4 (Q3, Q4) จำนวน 2 เรื่อง

1 Feasibility on Dye Preparation from the Bark of Pterocarpus macrocarpus as Powder on Adsorbent P. Muangthai,
P. Nookaew,
S. Kaewsasan,
P. Jarum
เสนอผลงานในการประชุมวิชาการ วทท37 37th Congress on Science and Technology 10-12 ตุลาคม 2554 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพ
2 Feasibility Study on Syrup Preparation from Some Thai Fruits พรพิมล ม่วงไทย
จิตรา แซ่อึ้ง
สมพร ติยะศรี
เสนอผลงานในการประชุมวิชาการ Thailand Research Symposium 2011
3 The adsorption of heavy metals on moringa oleifera seed and seed cake from difference sources A. Tribumrungsuk,
P. Muenroch,
S. Chandrkachang
เสนอผลงานในการประชุมวิชาการ วทท37 37th Congress on Science and Technology 10-12 ตุลาคม 2554 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพ

วารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI จำนวน 5 เรื่อง

1 การศึกษาทางเคมีคำนวณของ 1H-NMR และ 13C-NMR สเปกโทรสโกปี ของ alpha-mangostin,gamma-mangostin และ Garcinone-D พรพิมล ประยงค์พันธ์ วารสารวิทยาศาสตร์ มศว ปีที่ 27 (ฉบับที่ 1) 2554 หน้า 66-85
2 Comparison the removal of heavy metal ions from aqueous solutions by biosorbents: moringa oleifera dry shell and seed with chitosan A. Tribumrungsuk,
J. Phonkong,
K. Kosem,
P. Muenroch,
S. Chandrkrachang
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ปีที่ 3(ฉบับพิเศษที่ 1) มกราคม 2554 หน้า 15-19
3 Genotoxicity assessment of insecticides and herbicides contaminants in environment by fish micronucleus and cytochrome P450 enzyme assays. พนอ อัศวรุจานนท์ วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ปีที่ 3(ฉบับพิเศษที่ 1) มกราคม 2554 หน้า 163-169
4 Ion association reaction between ethanol and methyl orange for ethanol determination by a simple colorimetric flow injection analysis P. Sunthornsart,
N. Ratanawimarnwong
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ปีที่ 3 (ฉบับพิเศษที่ 1) มกราคม 2554 หน้า 220-225
5 Preparation of ester compounds from dairy waste sludge P. Muangthai,
P. Jittrungprasert,
A. Kanthuskampo,
S. Tatriyasri
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ปีที่ 3 (ฉบับพิเศษที่ 1) มกราคม 2554 หน้า 188-194

วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR ควอไทล์ที่ 3 หรือ 4 (Q3, Q4) จำนวน 1 เรื่อง

1 Antioxidant, cytotoxicity, and QSAR study of 1-adamantylthio derivatives of 3-picoline and phenylpyridines A. Worachartcheewan
S. Prachayasittikul
R. Pingaew
C. Nantasenamat
T. Tantimongcolwat S. Ruchirawat
V. Prachayasittikul
Med Chem Res 2011 DOI 10.1007/s00044-011-9903-y

วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR ควอไทล์ที่ 2 (Q2) หรือ ในฐาน ISI จำนวน 14 เรื่อง

1 A fast and highly sensitive detection of cholesterol using polymer microfluidic devices and amperometric system N. Ruecha
W. Siangproh
O. Chailapakul
Talanta 2011. 84: 1323-1328
2 A dendrimer-based platform for simultaneous dual fluorescence imaging of hydrogen peroxide and pH gradients in living cells D. Srikun
A. E. Albers
C. J. Chang
Chem. Sci. 2011. 2:1156-1165.
3 A two-photon fluorescent probe for ratiometric imaging of hydrogen peroxide in live tissue. C. Chuang
D. Srikun
C. S. Lim
C. J. Chang
B. R. Cho
Chem. Commun. 2011. 34: 9618-9620.
4 Direct injection of human serum and pharmaceutical formulations for glucosamine determination by CE-C4D method P. Chaisuwan,
T. Kongprasertsak,
A. Sangcakul,
N.W. Smith,
D. Nachapricha,
P. Wilairat,
K. Uraisin
Journal of chromatography B 2011. 879: 2185-2188
5 Effects of alpha-mangostin on apoptosis induction of human colon cancer R. Watanapokasin,
F. Jarinthanan,
Y. Nakamura,
N. Sawasjirakij,
A. Jaratrungtawee,
S. Suksamrarn
World J. Gastroenterol. 2011. 17: 2086-2095
6 Key interactions of the mutant HIV-1 reverse transcriptase/efavirenz: an evidence obtained from ONIOM method P. Boonsri,
M. Kuno,
S. Hannongbua
Med. Chem. Commun. 2011. 2: 1181-1187.
7 α-Mangostin induces apoptosis in human chondrosarcoma cells through down regulation of ERK/JNK and Akt signaling pathway. A. Krajarng,
Y. Nakamura
S. Suksamrarn
R. Watanapokasin
J. Agri.Food Chem. 2011. 59: 5746-5754
8 γ-Mangostin increases serotonin 2A/2C, muscarinic, histamine and bradykinin receptor mRNA expression M. Sukma,
M. Tohda
S. Suksamrarn
B. Tantisira
J. Ethnopharmacol 2011. 135: 450-454
9 Microbial metabolism of alpha-mangostin isolated from Garcinia mangostana L. P. Arunrattiyakorn,
S. Suksamrarn,
N. Suwannasai,
H. Kanzaki
Phytochemistry 2011. 72: 730-734 (4-04-CHE-54-18)
10 Repeatability in column preparation of a reversed-phase C18 monolith and its application to separation of tocopherol homologues S. Kositarat,
N.W. Smith,
D. Nachapricha,
P. Wilairat,
P. Chaisuwan
Talanta 2011. 84: 1374-1378
11 Selective determination of homocysteine levels in human plasma using a silver nanoparticle-based colorimetric assay W. Leesutthiphonchai,
W. Dungchai,
W. Siangproh,
N. Ngamrojnavanich,
O. Chailapakul
Talanta 2011. 85: 870-876
12 Synthesis and Structural Characterization of 1-[2-(5-Nitro-1H-indol-2-yl)phenyl]methylpyridinium Chloride J. B. Bremner,
S. Samosorn,
B.W Skelton,
A.H. White
Molecules 2011. 16: 7627-7633
13 Synthesis and structure activity relationship of 2-thiopyrimidine-4-one analogs as antimicrobial and anticancer agents S. Prachayasittikul,
A. Worachartcheewan,
C. Nantasenamat,
M. Chinworrungsee.
N. Sornsongkhrama,
S. Ruchirawat,
V. Prachayasittikul
Eur. J. Med. Chem. 2011. 46: 738-742
14 Photocleavage of avidin by a new pyrenyl probe P. Malaikaew,
J. Svasti,
C.V. Kumar,
A. Buranaprapuk
Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology 2011. 103: 251-255