งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ในปี พ.ศ. 2553

 

ลำดับที่ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม ชื่อบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ (ระบุ ชื่อบทความวิจัย ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์ ปีที่ ฉบับที่ วัน-เดือน-ปีของวารสาร / เลขหน้า ) ระดับ
1 Beck, J.L. Gornall, K.C., Samosorn, S., Tanwirat, B., Suksamrarn, A., Bremner, J. B., Kelso, M. J. A mass spectrometric investigation of novel quadruplex DNA-selective berberine derivatives Chem. Commun. 2010. 46: 6602–6604 > นานาชาติ
2 Muangthai, P. Katinted, A. Analysis of Rare Sugars in Jack fruit ICAAI2010 2010, 19-20 พ.ย. นานาชาติ
3 Maniratanachote,
R. Kulthong, K., Srisung, S., Boonpavanitchakul, K., and Kangwansupamonkon, W.
Determination of silver nanoparticle release from antibacterial fabrics into artificial sweat Particle and Fibre Toxicology 2010. 7: 8 นานาชาติ
4 Pingaew, R. Prachayasittikul, S., Ruchirawat, S Synthesis, cytotoxic and antimalarial activities of benzoyl thiosemicarbazone analogs of isoquinoline and related compounds Molecules 2010, 15, 988-996 นานาชาติ
5 Prachayasittikul, S. Saraban, P.; Cherdtrakulkiat, R.; Ruchirawat, S.; Prachayasittikul, V. New bioactive triterpenoids and antimalarial activity of Diospyros rubra LEC. EXCLI J. 2010, 9, 1-10 ; นานาชาติ
6 Prachayasittikul, S. Wongsawatkul, O., Worachartcheewan, A., Nantasenamat, C., Ruchirawat, S. and Prachayasittikul, V. Elucidating the structure-activity relationships of the vasorelaxation and antioxidation properties of thionicotinic acid derivatives Molecules 2010.15: 198-214 นานาชาติ
7 Prachayasittikul, S. Wongsawatkul, O., Worachartcheewan, A., Ruchirawat, S. and Prachayasittikul, V. Vasorelaxation and superoxide scavenging activities of orotic acid Int J Pharmacol 2010, 6, 375-380 นานาชาติ
8 Prachayasittikul, S. Lawung, R.; Treeratanapiboon, L.; Prachayasittikul, V. 3-(1-Adamantythio)-4-Phenylpyridine as a Potential Therapeutic for Methicillin-Resistant. Lett Drug Des Discov 2010, 7, 674-678 นานาชาติ
9 Prachayasittikul, S. Wongsawatkul, O.; Suksrichavalit, T.; Ruchirawat, S.; Prachayasittikul, V. Bioactivity Evaluation of Eclipta Prostrata Linn: A Potential Vasorelaxant. Eur. J. Sci. Res. 2010, 44, 167-176 นานาชาติ
10 Prachayasittikul, S. Pingaew, R.; Worachartcheewan, A.; Ruchirawat, S.; Prachayasittikul, V. A New Sulfoxide Analog of 1,2,3,6-Tetrahydrophenylpyridine and Antimicrobial Activity. EXCLI J. 2010, 9, 102-107 นานาชาติ
11 Ratanawimarnwong, N. Teerasonga S., Amornthammarong N., Grudpan K., Teshima N., Sakai T., Nacapricha D. A Multiple Processing Hybrid Flow System for Analysis of Formaldehyde Contamination in Food Anal. Sci. 2010. 26:1-5 นานาชาติ
12 Wongsawatkul, O. Busarakumtragul, P.,Tep-Areenam, P. and Chainakul, S. Effects of Barakol on Vascular Functions in Rats Int. J. Pharmacol. 2010. 6: 257-263 นานาชาติ
13 Ratanawimarnwong, N. Teerasonga S., Chan-Eamb S., Sereenonchaib K., Amornthammarong N. and Nacapricha D. A reagent-free SIA module for monitoring of sugar, color and dissolved CO2 contents in the manufacture of soft drinks Anal. Chim. Acta 2010. 668: 47-53 นานาชาติ
14 Chailapakul, O. Injang, U., Noyrod, P., Siangproh, W., Dungchai, W., Motomizu, S. Determination of trace heavy metals in herbs by sequential injection analysis-anodic stripping voltammetry using screen-printed carbon nanotubes electrodes Analytica Chimica Acta 2010. 668: 54–60 นานาชาติ
15 Chailapakul, O. Apilux, A., Dungchai,W., Siangproh, W., Praphairaksit, N., Henry, C. S. Lab-on-Paper with Dual Electrochemical/Colorimetric Detection for Simultaneous Determination of Gold and Iron Anal. Chem. 2010, 82, 1727–1732 นานาชาติ
16 Siangproh, W. Rattanarat, P., Chailapakul, O. Reverse-phase liquid chromatographic determination of alpha lipoic acid in dietary supplements using boron-dioped diamond electrode J. Chromatogr. A 2010. 1217: 7699–7705 นานาชาติ
17 Watanapokasin, R. Jarinthanan, F., Jerusalmi, A., Suksamrarn, S., Nakamura, Y. Sukseree, S., Uthaisang-Tanethpongtamb, W., Ratananukul, P., Sano, T. Potential of xanthones from tropical fruit mangosteen as anti-cancer agents: caspase dependent apoptosis induction in vitro and in mice. Appl. Biochem. Biotechnol. 2010. 162: 1080–1094 นานาชาติ
18 Muangthai, P. Kanthuskampol, A., Tatriyasri, S. Detection of non-enzymatic browning reaction in Thai herbal medicine As. J. Food Ag-Ind (International conference) 2010. 3: 249-257 นานาชาติ
19 Muangthai, P. มุมมองความหลากหลายของสารทดแทนไขมัน RITI 2553,8-12 ชาติ
20 Muangthai, P. Srisung, S.,Promrong, N.,Wanawong, C. การเตรียมผงสีย้อมจากเปลือกผลมังคุดบนสารดูดซับ ประชุมวิชาการงานเกษตรกำแพงแสน2553 2553,1975-1984 ชาติ
21 Muangthai, P. Soontornsart, P.,Jareewatchara, W. การศึกษาวิธีการกำจัดคลอไรด์ไอออนที่ตกค้างในกากขี้เถ้าขาวจากอุตสาหกรรมการผลิตเยื่อกระดาษ ประชุมวิชาการงานเกษตรกำแพงแสน2553 2553,1902-1910 ชาติ
22 ผศ.รัตนา สัมพันธชิต Antioxidation activities of three kinds of tea on protection of free-radical induced oxidative DNA damage วทท. 36 2010,1-7 ชาติ
23 รศ.พรพิมล ม่วงไทย เคมีของการเกิดสีน้ำตาลโดยปฏิกิริยาเมลลาร์ด J. Srinakharinwirot University (Science and Technology), 2553. 4: 1-9 ชาติ
24 Chainakul, S. Anan, K., Tambunchong, C., Picha, P. Chemical Constituent and cytotoxic activity of Hedyotis Corymbosa Lamk J. Srinakharinwirot University (Science and Technology), 2010. 2(3): 80-88 ชาติ
25 รศ.ยงยุทธ ตัณฑุลเวสส ประพาฬ ยงใจยุทธ, วราดุล ฉัตรทอง, กวิตา ตัณฑุลเวสส The Bioequivalent and Effect of Nicotine Formulation Gum on Smoking Cessation J. Med. Assoc. Thai 2553. 5: 574-579 ชาติ
26 Suksamrarn, S. Pansrita, P. Triterpenes from the root of Thai Ziziphus mauritiana. J. Srinakharinwirot University (Science and Technology), 2010, 2 (4), 106-118 ชาติ
27 อ.อนัญญา ไตรบำรุงสุข Pitjakam, S.,Luangsopspun, G.,Chandrkrachang, S. Comparison study of metal ion adsorption on activated carbon and chitosan in various forms The Sixth National Chitin-Chitosan Conference 2010,24-28 ชาติ