งานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์

ชื่องานวิจัย/สร้างสรรค์ ชื่อเจ้าของผลงาน (อาจารย์/นักวิจัย) หน่วยงาน/องค์กรที่เอาไปใช้ประโยชน์ และปี พ.ศ.ที่ใช้ประโยชน์และหลักฐาน ลักษณะการใช้ประโยชน์ ผลที่เกิดจากการนำผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์
1. กรรมวิธีการสกัดและตรวจสอบคุณภาพสารสำคัญในเปลือกมังคุด รศ.สุนิตย์ สุขสำราญ บมจ.ทิปโก้ ฟูดส์/ 2553 เชิงพาณิชย์ 1.ใช้เป็นแนวทางในการต่อยอดสู่การผลิตเชิงพาณิชย์
2.ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพ
2. การพัฒนาอาหารเช้าสำเร็จรูปจากแป้งข้าว กล้อง งอกเสริมแซนโทน รศ.สุนิตย์ สุขสำราญ ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย ใช้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
3. การผลิตสีย้อมในรูปผงจากพันธุ์ไม้ไทยเพื่อวิสาหกิจชุมชน: กรณีศึกษา เปลือกต้นประดู่ ต้นส้มป่อย และเมล็ดคำแสด รศ.พรพิมล ม่วงไทย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโพธิ์ดำแปรรูปผลิตภัณฑ์ เชิงสาธารณะ ใช้ผลิตสีย้อมที่พร้อมใช้
4. การพัฒนาระบบการนิเทศแนวใหม่ ดร.สุจิตรา ศรีสังข์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชิงนโยบาย การประเมินผลการปฏิบัติงานตามสมรรถนะ