บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ระดับชาติหรือนานาชาติ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ปี พ.ศ. 2554

 

ลำดับที่ ชื่อบทความวิชาการ ชื่อเจ้าของผลงาน และผู้ร่วม (สัดส่วนในผลงาน > 50%) ชื่อวารสารวิชาการ (Journal) ที่ได้รับการตีพิมพ์ ปีที่/ฉบับที่วัน-เดือน-ปี ที่ตีพิมพ์ และเลขหน้า

บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ จำนวน 1 เรื่อง

1 ตัวเร่งปฏิกิริยาชีวภาพกับการสังเคราะห์ทางเคมี พนารัตน์ อรุณรัติยากร วารสารวิทยาศาสตร์ มศว ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 2554 หน้า 290-307

บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ จำนวน.......เรื่อง

1 Nanoparticle-based electrochemical detection in conventional and miniaturized systems and their bioanalytical applications: A review W. Siangproh (30%) D. Wijitar P. Rattanarat, O. Chailapakul ANALYTICA CHIMICA ACTA 2011. 690: 10-25 ผู้แต่งมีสัดส่วนในผลงาน 30 %

 

ตำราหรือหนังสือของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับการรับรองคุณภาพในปีการศึกษา 2554

ลำดับที่ ตำราหรือหนังสือที่มีการตรวจอ่านโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (ระบุว่าเป็นตำราหรือหนังสือ) ชื่อเจ้าของผลงาน และผู้ร่วม (สัดส่วนในผลงาน > 50%) สำนักพิมพ์ เมือง ประเทศ ปีที่พิมพ์ 1) ผ่านการขอตำแหน่งทางวิชาการ

ตำราหรือหนังสือที่มีการตรวจอ่านโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 1 เรื่อง

1 อุณพลศาสตร์เคมีพื้นฐาน อ.ภัทณีญา ไชยสุข 2) ผ่านตามเกณฑ์ผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน

ตำราหรือหนังสือที่ผ่านการขอตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 2 เรื่อง

1 เคมีเชิงฟิสิกส์และการประยุกต์ใช้ในงานวิจัย รศ.อภิญญา ชัยวิสุทธางกูร บริษัทแดแน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น กรุงเทพฯ ปีที่พิมพ์ 2552 1) ผ่านการขอตำแหน่งทางวิชาการ

หนังสือ

1 Chapter 7: Electroanalytical applications of diamond films In: Synthetic diamond films Edited by: E. Brillas, C. A. Martinez-Huitle W. Siangproh (60 %), A. Apilux, P. Chantarateepra, O. Chailapakul Wiley, New Jersy, USA 2011 p. 155-180