รายชื่อคณะกรรมการงานวิจัยภาควิชาเคมี

รศ.ดร.สุนิตย์ สุขสำราญ
(ประธานงานวิจัย)

รศ.ดร.พรพิมล ม่วงไทย

ผศ.อภิญญา ชัยวิสุทธางกูร

ดร.ดวงแข ศรีคุณ

ผศ.ดร.สิริธร สโมสร

(กรรมการและเลขานุการ)