ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ

EasyDNNNews

News

21
          ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะวิทยาศาตร์ แต่งกายด้วยผ้าไทย "ร่วมหล่อเทียนพรรษา" ในวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 12.00 น. ณ โถงล่างอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว           ...

[Read the rest of this article...]

30
          ขอเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม "โครงการส่งเสริมสุขภาพด้านกีฬาสัมพันธ์ของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์" กำหนดพิธีเปิดในวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน ...

[Read the rest of this article...]

15
ปฏิทินการแข่งขัน ...

[Read the rest of this article...]

11
          เนื่องด้วย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กำหนดจัด การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร“เส้นทางลัดสู่ความเป็นเลิศทางการวิจัยในยุค 4.0 Plus ...

[Read the rest of this article...]

11
          ด้วยที่ประชุมคณะทำงานด้านการวิจัยของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.วิจัย) เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ได้ชี้แจงรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณโครงการ Innovation Hubs ...

[Read the rest of this article...]

25
[*โครงการเสร็จสิ้นแล้ว]           คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และผู้สนใจ เข้าร่วม "โครงการสืบสานตำนานเพลงไทยลูกทุ่ง ครั้งที่ 7 ...

[Read the rest of this article...]

25
[*โครงการเสร็จสิ้นแล้ว]           ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ร่วมกับ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต ...

[Read the rest of this article...]

16
[*โครงการเสร็จสิ้นแล้ว]           คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเชิญ คณาจารย์ นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ และผู้สนใจ เข้าร่วม "โครงการนำเสนอผลงานนิสิต : SCI Fair Senior ...

[Read the rest of this article...]

04
[*โครงการเสร็จสิ้นแล้ว]           คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม โครงการ "รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์" คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560 ...

[Read the rest of this article...]

28
[*โครงการเสร็จสิ้นแล้ว]           ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และผู้สนใจ เข้าร่วม โครงการสืบสานวัฒนธรรม "ชิมขนมชมดอกไม้" ในวันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 11.00-13.30 น. ณ ...

[Read the rest of this article...]

Page 1 of 7First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  Next   Last   

ข่าวสาร และ กิจกรรม

 

วันที่ 14 มีนาคม 2559

นิสิต กศ.บ.เคมี ชั้นปีที่ 3 ได้ร่วมจัดกิจกรรมค่ายวิชาการบูรณาการท้องถิ่นศตวรรษที่ 21 ณ โรงเรียนคลองหลุมลึก จังหวัดสมุทรปราการ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 100 คน กิจกรรมวิทยาศาสตร์ตามแนวทางการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based learning) ที่นำเสนอในค่ายวิชาการเป็นผลงานในรายวิชา ศษ 321 วิธีวิทยาในการพัฒนาหลักสูตร โดยมี ดร.รจนา คลี่ฉายา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษานักเรียนร่วมกันออกแบบและสร้างโครงงานสะพานไฮดรอลิกเพื่อแก้ปัญหาที่เรือขนส่งสินค้าไม่สามารถลอดใต้สะพานได้เมื่อน้ำทะเลหนุนสูง 

นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม ได้แก่ การวิเคราะห์ขอบเขตของปัญหาและเงื่อนไข เช่น ความสูงของเรือขนส่ง ระยะทางระหว่างระดับน้ำและใต้สะพาน จากนั้นระดมความคิดในการออกแบบและวางแผนงาน วาดแบบร่าง กำหนดอุปกรณ์ที่ต้องใช้และขั้นตอนการผลิต เมื่อได้ชิ้นงานแล้วนักเรียนทดสอบประสิทธิภาพ และประเมินชิ้นงานเพื่อพัฒนาในจุดที่ยังไม่เป็นไปตามเงื่อนไข .และเตรียมนำเสนอผลงาน กิจกรรมโครงงานสะพานไฮดรอลิกจึงเป็นการส่งเสริมการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ การทำงานเป็นทีม และการสื่อสาร ซึ่งเป็นทักษะสำคัญของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ควบคู่ไปกับการเรียนวิทยาศาสตร์และการนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง

ตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนคลองหลุมลึก นำเสนอชิ้นงานที่ได้ประดิษฐ์ขึ้นให้วิทยากรประจำฐานฟัง พร้อมซ้อมการนำเสนอให้คณะครูได้ชมในวันถัดไป

 

บทความวิชาการลงเว็บไซต์ ASTV ออนไลน์ เผยแพร่เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558

รู้จักเกือบ 100 ปียังเข้าใจโครงสร้าง "โปรตอน" ไม่หมด 

โดย ศ.สุทัศน์ ยกส้าน 

          โปรตอน คือ อนุภาคประจุบวกที่มีอยู่ในนิวเคลียสของอะตอมทุกชนิด Ernest Rutherford เป็นผู้พบโปรตอนในปี 1919 จากเดิมที่นักฟิสิกส์คิดว่า มันเป็นอนุภาคมูลฐาน เพราะไม่สามารถแบ่งแยกมันได้อีก แต่การทดลองยิงโปรตอนด้วยโปรตอนที่มีพลังงานสูงมากในเวลาต่อมาแสดงให้เห็นว่า โปรตอนมีทั้งขนาด และโครงสร้างภายใน เพราะหลังการชน ได้มีอนุภาคหลายชนิดเกิดขึ้นมากมาย และที่มาของอนุภาคเหล่านี้สามารถอธิบายได้ ถ้าโปรตอนประกอบด้วยอนุภาคชนิดใหม่ที่มีขนาดเล็กกว่า ด้วยแนวคิดนี้ Murray Gell-Mann แห่ง California Institute of Technology กับ George Zweig แห่งศูนย์วิจัยนิวเคลียร์ของยุโรป (CERN) จึงตั้งชื่ออนุภาคที่เป็นองค์ประกอบของโปรตอนว่า quark ดังนั้นโปรตอนจึงไม่ใช่อนุภาคมูลฐานอีกต่อไป

           ในเวลาต่อมา การทดลองใช้เครื่องเร่งอนุภาคเชิงเส้นที่มหาวิทยาลัย Stanford (Stanford Linear Accelerator) เมื่อปี 1969 โดยให้โปรตอนพลังงานสูงพุ่งชนกัน... รายละเอียดเพิ่มเติมบทความวิชาการลงเว็บไซต์ ASTV ออนไลน์

การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในระดับอุดมศึกษา ที่สัมพันธ์กับ TQF  

โดย นธี เหมมันต์ และ อภินันท์ สิริรัตนจิตต์

       เมื่อกลางเดือนกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา คณะของผู้เขียนจากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้มีโอกาสไปเผยแพร่ผลงานวิจัยในเวทีการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนความรู้ของนักวิชาการและนักวิจัย เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยระหว่างกัน โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและการต้อนรับขับสู้เป็นอย่างดีจากเจ้าภาพ .........รายละเอียดเพิ่มเติม


 

 ประกาศการสมัครรับทุนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) รุ่นที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม) 


 ประกาศการสมัครรับทุนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรี-โท-เอก โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) รุ่นที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม) 


 

  การเปิดรับสมัครทุนอุดหนุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2558 

ฝ่ายวิจัย ขอประชาสัมพันธ์ การเปิดรับสมัครทุนอุดหนุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2558 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ...

Read more 
   
  ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับคณาจารย์จากแหล่งทุนต่าง ๆ 

ประชาสัมพันธ์สำหรับคณาจารย์ เรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับคณาจารย์จากแหล่งทุนต่าง ๆ จากฝ่ายวิจัย

Read more 
   

  เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่จะขอรับทุนสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2559

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่จะขอรับทุนสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2559 โดยบุคลากรสายวิชาการ หรือ สายสนับสนุนวิชาการ ที่สนใจขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย สามารถส่งแบบฟอร์มการขอสมัครรับทุนผ่านภาควิชามายังฝ่ายวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ รวบรวมส่ง ดังรายละเอียดเพิ่มเติม

Read more
   

 

ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์

ทุนการทำปริญญานิพนธ์สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557 ครั้งที่ 2

   

  ทุนพัฒนานักวิจัยและงาน วิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)

ด้วย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยได้มีประกาศรับสมัครทุนพัฒนานักวิจัยและงาน วิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ในการนี้ ฝ่ายวางแผนและวิจัยจึงขอประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยฯ ดังกล่าว โดยผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่


   http://rri.trf.or.th


  ทุนพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ นิสิตระดับบัญฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2558 

ฝ่ายวิจัย ขอประชาสัมพันธ์ ทุนพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ นิสิตระดับบัญฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2558  เพื่อเป็นเป็นการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของนิสิตบัณฑิตศึกษา ...

Read more 

ภาควิชาเคมี มศว ร่วมจัดฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์ งานวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 9 มกราคม 2559 ที่จัตุรัสวิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ชั้น 4 อาคารจัตุรัสจามจุรี

นิสิตสาขา กศ.บ.(เคมี) ได้แก่ นายรัฐวิทย์  จันทร์ยงค์   นายสิทธิพจน์  อ้นฟัก   น.ส. สุจิตรัตน์ เพียสีนุย นายจักรพันธ์ บุญพิมล  และ น.ส. ธนาภรณ์ คำเลิศ  จัดฐานกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง การแยกสารด้วยวิธีโครมาโทรกราฟี นำเสนอกิจกรรมที่ดึงดูดความสนใจของเด็กๆ โดยการประดิษฐ์ผีเสื้อจากกระดาษโครมาโทรกราฟีที่แยกสีของปากกาเมจิก หรือสีผสมอาหาร ในกิจกรรมนี้มีเด็กๆ ให้ความสนใจเข้าร่วมกว่าหกร้อยคน  นอกจากนี้ภาควิชาเคมีได้จัดบอร์ดความรู้และแสดงตัวอย่างเห็ดถังเช่าสีทอง ซึ่งเป็นงานวิจัยที่กำลังดำเนินการของ ดร.ศิริขวัญ พลประทีป

 


ภาควิชาเคมี มศว ร่วมจัดกิจกรรมในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ วันที่ 15 สิงหาคม 2558 ที่จัตุรัสวิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ชั้น 4 อาคารจัตุรัสจามจุรี

     การแสดงละครวิทยาศาสตร์เพื่อให้ความรู้เรื่องปฏิกิริยาเคมี และ ปฏิกิริยากรด-เบส โดยนิสิต การศึกษาบัณฑิต สาขาเคมี ชั้นปีที่ 4 และ ชั้นปีที่ 5 สมาชิกในกลุ่มวิทยาศาสตร์การละคร ได้แก่ น.ส.โฉมวลี กุตระแสง  น.ส.จุฑามาศ คำเพชรดี  นายนันฐ์ทวิชม์ ศรีบุญเรือง  นายณัติธร ศรีรักษา  นายธีรศักดิ์ นัยวิริยะ  นายกนกเทพ เมืองสง  และนายธนพัฒน์ สงวนให้


 ภาควิชาเคมี มศว ร่วมจัดกิจกรรมในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ วันที่ 15 สิงหาคม 2558 ที่จัตุรัสวิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ชั้น 4 อาคารจัตุรัสจามจุรี

         การจัดฐานกิจกรรมโครมาโทรกราฟีของน้ำใบผักคะน้า โดย นายวิทวัส จำปาทอง และ น.ส.แพรวสุภา เหล่าศิริ นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาเคมี ชั้นปีที่ 3 กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัย การพัฒนาบทปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ โดย ผศ.ดร.ปิยรัตน์ ดรบัณฑิต และ ผศ.ดร.ปิยะดา จิตรตั้งประเสริฐ


โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรเพื่อนำไปสู่การพัฒนาหลักสูตร เรื่องการทวนสอบให้เป็นไปตาม มคอ

          ภาควิชาเคมีได้จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรต่างๆ จำนวน 5 หลักสูตร ทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้ได้หลักสูตร วท.บ. เคมี กศ.บ.เคมี กศ.ม. เคมี วท.ม. เคมี และ ปร.ด. เคมีประยุกต์ ที่มีมาตรฐานและถูกต้องตามมาตรฐานกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สำหรับนำไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ได้บัณฑิตที่พึงประสงค์ นอกจากนี้ ภาควิชาเคมียังเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นในการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร ในการทำงานอย่างรอบด้าน จึงได้จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรและพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากร โดยการจัดอบรม สัมมนาให้กับอาจารย์ในภาควิชา เพื่อร่วมกันติดตามการดำเนินการ และประเมินผลหลักสูตรที่ภาควิชารับผิดชอบ และเพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงานของอาจารย์ เพื่อให้การดำเนินงานต่างๆภายในภาควิชาเป็นไปได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพทั้งในงานด้านหลักสูตร ด้านวิชาการ รวมไปถึงงานด้านอื่นๆ ต่อไป  ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม


นิสิตภาควิชาเคมีเข้าร่วมโครงการความร่วมมือการแสดงผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาประเทศครั้งที่ 2

                เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2556 คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการความร่วมมือการแสดงผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาประเทศครั้งที่ 2 ณ อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยนิสิตหลักสูตร กศ.บ. ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาเคมีได้เข้าร่วมเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านเคมี โดยนำเสนอในรูปแบบโปสเตอร์ หรือบอร์ดนิทรรศการ และการนำเสนอแบบบรรยาย


โครงการเสริมสร้างศักยภาพวิชาชีพครู

                เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2556 เวลา 9.00 -10.00 น. ภาควิชาเคมีจัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพวิชาชีพครู โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับ ดร. สมบัติ สุวรรณพิทักษ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อเรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพวิชาชีพครู อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์


กิจกรรมดูงานที่กรมควบคุมมลพิษ

                ในภาคเรียนที่ 2/2555 ภาควิชาเคมีได้เปิดสอนวิชา CH650 Environmental analysis chemistry และ CH594 Instrumental analysis laboratory ให้แก่นิสิตปริญญานิสิตปริญญาโทสาขาเคมี (เคมีวิเคราะห์ เคมีอนินทรีย์และเคมีเชิงฟิสิกส์)  เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์แก่นิสิต จึงจะจัดให้มีการนำอาจารย์และนิสิตเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์มลพิษในสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ได้แก่ น้ำ อากาศ และดิน ที่ฝ่ายคุณภาพสิ่งแวดล้อมและห้องปฏิบัติการกรมควบคุมมลพิษ  ในวันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 9.00-12.00 น.


กิจกรรมดูงานที่สถาบันนิติเวชวิทยา

                ในภาคเรียนที่ 1/2555 ภาควิชาเคมีได้เปิดสอนวิชา CH574 Forensic analytical  chemistry ให้แก่นิสิตปริญญานิสิตปริญญาโทสาขาเคมี (เคมีวิเคราะห์  เคมีอนินทรีย์ เคมีอินทรีย์ และเคมีเชิงฟิสิกส์)  เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์จริงแก่ผู้เรียนจึงจัดให้มีการนำอาจารย์และนิสิตเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับด้านพิษวิทยา การวิเคราะห์ปริมาณโดยเทคนิค GC-MS และ LC-MS การตรวจ DNA  และการพิสูจน์บุคคลด้วยภาพเชิงซ้อน ในวันที่ 24 กันยายน 2555 เวลา 9.00-12.00 น. ที่สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 


โครงการ “ความปลอดภัยในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีและการแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดอุบัติเหตุ”

                ภาควิชาเคมีจัดโครงการ ”ความปลอดภัยในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีและการแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดอุบัติเหตุ” ให้แก่นิสิต บุคลากรของภาควิชาเคมี และผู้สนใจ ได้มีโอกาสเรียนรู้ถึงการป้องกันอุบัติเหตุและการปฐมพยาบาล การป้องกันการเกิดอัคคีภัยและฝึกการดับเพลิง เพื่อให้สามารถทำงานกับสารเคมีในห้องปฏิบัติการเคมีได้อย่างปลอดภัย สามารถช่วยเหลือตนเอง และผู้อื่นได้ในขั้นต้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุ * วันที่ 10 และ 17 มีนาคม 2555 รับฟังการบรรยายและฝึกภาคปฏิบัติ ในหัวข้อเรื่อง “การป้องกันและระงับอัคคีภัย ” ณ ศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงบริษัท แอนตี้ไฟร์ อินดัสตรี * วันที่ 16 และ 23 มีนาคม 2555 เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการพยาบาล มาให้การบรรยายและฝึกภาคปฏิบัติ ในหัวข้อเรื่อง “การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นชีวิต” ห้อง 19-403 คณะวิทยาศาสตร์


โครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2555

                เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 ภาควิชาเคมีร่วมกับนิสิตชั้นปีที่ 2 จัดโครงการถวายเทียนพรรษาประจำปี 2555 เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย โดยเปิดโอกาสให้นิสิตและบุคลากรของภาควิชาร่วมกันหล่อเทียนพรรษา พร้อมชมบอร์ดนิทรรศการที่นิสิตร่วมกันจัดขึ้น และในวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 นำโดย ดร.ประเสริฐ พัฒนาประทีป หัวหน้าภาควิชาเคมี นิสิต  คณาจารย์และบุคลากรของภาควิชาเดินทางจากภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ไปวัดอุทัยธาราม เพื่อทำบุญและถวายเทียนพรรษาร่วมกัน พร้อมทั้งถวายเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรมและถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อสืบสานและดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามของไทยและเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้นิสิตสามารถบูรณาการความรู้ที่ได้จากการเรียนวิชาเคมีกับการหล่อเทียนพรรษาและการจัดบอร์ดนิทรรศการด้วย


โครงการพบนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2555

                ดร.ประเสริฐ พัฒนาประทีป หัวหน้าภาควิชาเคมี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และให้โอวาทกับนิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 ภาควิชาเคมีจัดโครงการรับนิสิตใหม่ หลักสูตร วท.บ.(เคมี) และ กศ.บ.(วิทยาศาสตร์-เคมี) ในวันที่ 13 มิถุนายน 2555 เพื่อให้นิสิตใหม่ของภาควิชา ได้มีโอกาสรู้จักภาควิชา คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของภาควิชาอย่างใกล้ชิดและอบอุ่น พร้อมทั้งได้รับคำแนะนำ การดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัยด้วย

                อ.นิรันดร์ พงษ์พันธุ์ ประธานหลักสูตร วท.บ. (เคมี) และ ดร.ปิยรัตน์ ดรบัณฑิต ประธานหลักสูตร กศ.บ.(วิทยาศาสตร์-เคมี) แนะนำการเรียนตลอดหลักสูตรและการปฏิบัติตนในการเรียนเคมี พร้อมกันนี้ ดร.พัชรินทร์ ชัยสุวรรณ ประธานฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตกล่าวแนะนำ การดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย รางวัล ทุนการศึกษา และกิจกรรมต่างๆ ของภาควิชาให้กับนิสิตทุกคน อีกทั้งนิสิตได้พบกับอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มย่อยตามหลักสูตรด้วย


โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยและสืบทอดศิลปะและวัฒนธรรมไทย

                วันที่ 18 กรกฎาคม 2555 ภาควิชาเคมีโครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยและสืบทอดศิลปะและวัฒนธรรมไทย โดยจัดกิจกรรมให้นิสิตเรียนรู้ถึงความสำคัญและประวัติศาสตร์ของกรุงรัตนโกสินทร์หรือกรุงเทพมหานคร โดยเน้นศึกษาที่วัดโพธิ์ให้เห็นถึงคุณค่าที่มีต่องานด้านวิทยาศาสตร์ และสวนสราญรมย์ เพื่อเป็นการกระตุ้นและปลูกจิตสำนึกให้ตระหนักถึงคุณค่าของภูมิปัญญาไทย และสืบทอดศิลปะและวัฒนธรรมไทย


โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านวิชาชีพ

                ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์จัด “โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านวิชาชีพ” ในวันวันที่ 2 มีนาคม 2555 โดย ดร.ประเสริฐ พัฒนาประทีป หัวหน้าภาควิชาเคมีกล่าวต้อนรับ และเปิดโครงการ และมีการบรรยายโดยวิทยากรพิเศษคุณจันทร์ฉาย เคหสุขเจริญ ผู้จัดการส่วนพัฒนาองค์กร ฝ่ายพัฒนาองค์กรและบริหารบุคคล บุคลากรบริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด ซึ่งเป็นผู้มีความรู้และความสามารถ และประสบการณ์สูง บรรยายใน หัวข้อเรื่อง การเตรียมความพร้อมสำหรับการฝึกงานของนิสิต อีกทั้งยังมีการเสวนาในหัวข้อประสบการณ์จากการฝึกงานโดยนิสิต วท.บ. ชั้นปีที่ 4 และตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมสำหรับการฝึกงานด้วย ตามหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีของภาควิชาเคมี นิสิตชั้นปีที่ 3 ของหลักสูตร วท.บ.(เคมี) จะต้องผ่านการฝึกงานจากหน่วยงานในภาครัฐ หรือ ภาคเอกชน เพื่อเรียนรู้การทำงาน และได้รับประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านวิชาชีพเคมีในหน่วยงานต่าง ๆ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม สถาบันวิจัยฯ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และทดสอบ เป็นต้น ซึ่งนิสิตจะต้องปรับตัวในด้านต่าง ๆ และเรียนรู้การทำงานตามวิชาชีพ มีความทันสมัย และก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ซึ่งไม่มีในรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรอย่างครบถ้วน เพื่อให้นิสิตได้เตรียมความพร้อม และพัฒนาความรู้ให้เป็นนิสิตที่มีศักยภาพสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ก่อนเข้ารับการฝึกงานในหน่วยงานต่าง ๆ นอกจากจะเป็นการพัฒนาศักยภาพในตัวนิสิตเองแล้ว ยังเป็นการนำชื่อเสียงที่ดีมาสู่ภาควิชา และสถาบันการศึกษาด้วย เมื่อสำเร็จการศึกษาก็จะเป็นบัณฑิตที่เป็นที่ต้องการขององค์กรต่าง ๆ ต่อไป


โครงการความร่วมมือการแสดงผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศ ประจำปีการศึกษา 2554

                วันที่ 10 เมษายน 2555 คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการแสดงผลงานทางวิทยาศาสตร์ขึ้นเพื่อให้นิสิตแสดงศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ โดยการแสดงผลงานประกอบด้วย 2 รูปแบบ คือ การนำเสนอในรูปแบบโปสเตอร์ หรือบอร์ดนิทรรศการ และการนำเสนอแบบบรรยาย ทั้งนี้ได้สอดคล้องกับอัตลักษณ์นิสิตทั้ง 3 ด้าน โดยคณาจารย์ภาควิชาเคมีและนิสิตหลักสูตร กศ.บ. วิทยาศาสตร์-เคมี ชั้นปีที่ 4 ได้เข้าร่วมโครงการความร่วมมือการแสดงผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศ ซึ่งนิสิตภาควิชาเคมีได้รับรางวัลคุณภาพเหรียญทอง จำนวน 4 รางวัล รางวัลคุณภาพเหรียญเงิน จำนวน 6 รางวัล รางวัลคุณภาพเหรียญทองแดง จำนวน 1 รางวัล และรางวัลโปสเตอร์/บอร์ดนิทรรศการดีเด่นได้รับทุนการศึกษา 1,500 บาท


โครงการปัจฉิมนิเทศ

                ดร. ประเสริฐ พัฒนาประทีป หัวหน้าภาควิชาเคมี เป็นประธานกล่าวเปิดงานและให้โอวาทในโครงการปัจฉิมนิเทศเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2555 โดยกิจกรรมในโครงการมีการบรรยายโดยวิทยากรพิเศษ คุณธวัชชัย ศาสตราบุตร จาก บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จำกัด (มหาชน) เรื่อง แนะแนวทางในการสมัครงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการเสวนาหัวข้อเรื่อง “แนวทางสู่ความสำเร็จหลังจบการศึกษา” โดยวิทยากรศิษย์เก่า จำนวน 4 คน ภาควิชาเคมี เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงของบัณฑิตรุ่นพี่ เพื่อการตัดสินใจในการทำงานหรือศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา อีกทั้งนิสิตได้รับโอวาทจาก อาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งนิสิตจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการดำรงชีวิตหลังจบการศึกษา และมีกิจกรรม พิธีบายศรีสู่ขวัญเพื่อให้คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ได้แสดงความยินดีต่อนิสิตที่จะสำเร็จการศึกษา และเพื่อให้นิสิตรุ่นน้องได้แสดงความยินดีต่อรุ่นพี่ที่จะสำเร็จการศึกษา และเห็นตัวอย่างที่ดีของบัณฑิตรุ่นพี่ด้วย


โครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม

                เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2555 ภาควิชาเคมีจัดโครงการที่ทำกิจกรรมนอกสถานที่ ที่จังหวัดระยองเพื่อปลูกป่าชายเลนร่วมกันระหว่างนิสิตหลักสูตร กศ.บ.(เคมี) วท.บ.(เคมี) คณาจารย์รวมทั้งบุคลากรของภาควิชาเคมี ซึ่งขณะที่เปิดภาคการศึกษาอยู่ ขาดโอกาสที่รวมตัวกันออกไปทำกิจกรรมเพื่อสังคมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดังนั้นการร่วมกันปลูกป่าชายเลนเพื่อชดเชยส่วนที่ถูกทำลาย เป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวซึ่งที่อยู่อาศัยของสัตว์หลายชนิด เป็นที่อาศัยของตัวอ่อนของสัตว์น้ำนานาพันธุ์ อีกทั้งยังเป็นแนวกันชนลดความแรงของคลื่นและลมทะเล

           การปลูกป่าชายเลนเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นการกระตุ้นในนิสิตมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ซึ่งต่อไปนิสิตไปประกอบวิชาชีพจะได้นำประสบการณ์การใช้เวลาว่างในการทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อส่วนรวมถ่ายทอดต่อไป หรือสานต่อกิจกรรม การบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อมต่อไปอีก


 

 

รางวัลประกวดทักษะการสอน  เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559

นิสิตหลักสูตร กศ.บ.วิทยาศาสตร์-เคมี ชั้นปีที่ 3 และ 4 ได้เข้าร่วมประกวดทักษะการสอนแบบบูรณาการเนื้อหาและสอดแทรกอัตลักษณ์นิสิตครู มศว หัวข้อ “สอนอย่างไร ให้คิดเป็น” จัดโดยคณะศึกษาศาสตร์ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ทีมการสำรวจปิโตรเลียม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สมาชิกในกลุ่มประกอบด้วย นายเกรียงไกร เอ็งโอภาสนันท์  นายโพธิวัฒน์พล คงซ่าน และนายรัฐวิทย์ จันทร์ยงค์ 


 

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรินุช คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) พร้อมด้วยคณะกรรมการคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณา เสียงเพราะ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มศว ในโอกาสได้รับ “รางวัล CST Distinguished Young Chemist Award 2014 (สาขาเคมีวิเคราะห์)” โดย สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558


        คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอแสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ ดร.วีณา เสียงเพราะ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลละออ รัตนวิมานวงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล The JAFIA Award for young researchers 2014 ในงาน The 19th International Conference on Flow Injection Anyalysis (ICFIA) เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 ณ ACROS Fukuoka ประเทศญี่ปุ่น