ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาควิชาเคมี

RSS
12

ข่าวประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์

18 Feb 2021

ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ สป.อว. 64

          สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) มีความประสงค์เปิดรับสมัครทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่  ประจำปีงบประมาณ 2564 ผ่านเว็บไซต์ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 16.30 น. โดยสถาบันต้นสังกัดหัวหน้าโครงการทำการรับรองข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย ในระบบ NRIIS ภายในวันที่ 19 มีนาคม 2564  เวลา 16.30 น. 

วันที่เริ่มรับสมัคร : 29 มกราคม 2564
วันที่ปิดรับสมัคร : 16 มีนาคม 2564

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=8374

Print

Number of views (49)      Comments (0)

Please login or register to post comments.