ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาควิชาเคมี

RSS
12

ข่าวประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์

18 Feb 2021

งบประมาณด้านการวิจัย และนวัตกรรมประเภท Strategic Fund ปีงบประมาณ 2565

ปีงบประมาณ 2565 สวรส. ได้กำหนดกรอบงานวิจัยที่ประสงค์จะเปิดรับข้อเสนอโครงการ ดังนี้

- กรอบการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยมุ่งเป้าด้านการแพทย์และสาธารณสุข

- กรอบการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยจีโนมิกส์ประเทศไทย

วันที่เริ่มรับสมัคร :8  กุมภาพันธ์ 2564
วันที่ปิดรับสมัคร : 15 มีนาคม 2564

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.hsri.or.th/researcher/fund/detail/12979

Print

Number of views (103)      Comments (0)

Please login or register to post comments.