ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาควิชาเคมี

RSS
12

ข่าวประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์

5 Dec 2021

แสดงความยินดีในโอกาสที่อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็น “ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาชีววิทยา

          คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแด่ “รองศาสตราจารย์ ดร.ปรินทร์  ชัยวิสุทธางกูร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และอาจารย์สังกัดภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์” ในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็น “ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาชีววิทยา” มีผลตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2561 ประกาศ ณ วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2564

Print

Number of views (931)      Comments (0)

Tags:
Please login or register to post comments.