ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาควิชาเคมี

RSS
12

ข่าวประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์

2 Nov 2022

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศตามเกณฑ์ EdPEx กิจกรรมที่ 2 : การทบทวนวิสัยทัศน์ และกระบวนการจัดทำกลยุทธ์เพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ ตามเกณฑ์ EdPEx

          ขอเชิญ คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม "โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศตามเกณฑ์ EdPEx กิจกรรมที่ 2 : การทบทวนวิสัยทัศน์ และกระบวนการจัดทำกลยุทธ์เพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ ตามเกณฑ์ EdPEx"

          กิจกรรมย่อยที่ 2.1 : การทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจและค่านิยม Revisit VMV (vision mission value) ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้อง 19-903 อาคาร 19

          กิจกรรมย่อยที่ 2.2 : กระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning workshop) ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 และวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565

เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้อง 19-903 ชั้น 9 อาคาร 19

          กิจกรรมย่อยที่ 2.3 : การปรับปรุงแผนปฏิบัติการ (Action Plan refinement) ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้อง 19-903 ชั้น 9 อาคาร 19

          กำหนดการ : download

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18416

Print

Number of views (1652)      Comments (0)

Tags:
Please login or register to post comments.