ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาควิชาเคมี

RSS
12

ข่าวประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์

23 Feb 2023

แสดงความยินดีในโอกาสที่อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ได้รับการสนับสนุนโครงการวิจัยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ประจำปีงบประมาณ 2566

          ขอแสดงความยินดีแก่ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา  ดาสา ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา คณะวิทยาศาสตร์” ในโอกาสได้รับ “การสนับสนุนโครงการวิจัยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ประจำปีงบประมาณ 2566 : กรอบการวิจัยการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ภายใต้แผนงานย่อยพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาและเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City)”

          ชื่อโครงการ “การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้และสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ของครูเพื่อฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต้นในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง”

          ประกาศเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566

-------------------------

หมายเหตุ : ในกรณีที่มีความประสงค์ไม่ต้องการให้เผยแพร่ภาพใด กรุณาติดต่อ หน่วยสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ งานนโยบายและแผน สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18408 หรือ inbox Facebook Fanpage @SCISWU

-------------------------

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : หน่วยบริหารงานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18427

 

Print

Number of views (1629)      Comments (0)

Tags:
Please login or register to post comments.