ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาควิชาเคมี

RSS
12

ข่าวประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์

19 Mar 2023

รองศาสตราจารย์ ดร.ฐาปนา ชลธนานารถ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์” ในโอกาสได้รับการสนับสนุน “ทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม สำนักการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

         ขอแสดงความยินดีแก่ “รองศาสตราจารย์ ดร.ฐาปนา  ชลธนานารถ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์” ในโอกาสได้รับการสนับสนุน “ทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม สำนักการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566”

         ชื่อโครงการ “การต่อยอดและส่งเสริมการใช้ประโยชน์นวัตกรรมชุดตรวจสอบการติดหนอนพยาธิในไก่สายพันธุ์พื้นเมือง และลูกผสมสายพันธุ์พื้นเมืองเพื่อการพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก (ต่อเนื่อง)” เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566

-------------------------

Print

Number of views (398)      Comments (0)

Tags:
Please login or register to post comments.