ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาควิชาเคมี

RSS
12

ข่าวประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์

25 Oct 2023

ขอแสดงความยินดีแก่ “ดร.นิวนา หวังสวัสดิ์” บัณฑิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ในโอกาสได้รับ “รางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดีมาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประ

          ขอแสดงความยินดีแก่ “ดร.นิวนา หวังสวัสดิ์” บัณฑิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ในโอกาสได้รับ “รางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดีมาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2567” จากผลงาน เรื่อง “สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและความหลากหลายของราไซลาเรียที่เจริญร่วมกับจอมปลวกในประเทศไทย (Bioactive Compounds and Diversity of Xylaria Species Associated with Termite Nests in Thailand)” ประกาศเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2566 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฎฐิกา สุวรรณาศรัย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลัก

Print

Number of views (1266)      Comments (0)

Tags:
Please login or register to post comments.