ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาควิชาเคมี

RSS
12

ข่าวประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์

6 Feb 2024

ค่านิยมองค์กร และพฤติกรรมพึงประสงค์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)


          ค่านิยมองค์กร และพฤติกรรมพึงประสงค์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)

          🔴 ENGAGE 🔴

          🔻 Excellence Driven (ขับเคลื่อนสู่ความเป็นเลิศ / มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ)

          🔻 Nurturing (การเอาใจใส่ผู้เรียน บุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)

          🔻 Growth Mindset (การคิดแบบเติบโตพัฒนาต่อไปข้างหน้า / กรอบแนวคิดเติบโต)

          🔻 Agility and Resilience (ความคล่องตัวและความสามารถในการฟื้นตัว)

          🔻 Good Governance (ธรรมาภิบาล)

          🔻 Empowerment (การเสริมพลังและการเอื้ออำนาจในการตัดสินใจ)

----------------------------------------

ผู้เผยแพร่ : หน่วยสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ งานนโยบายและแผน สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18408

Print

Number of views (653)      Comments (0)

Tags:
Please login or register to post comments.