ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาควิชาเคมี

RSS
12

ข่าวประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์

27 Mar 2024

ขอเชิญใช้สิทธิเสนอชื่อผู้สมควรเป็นกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสายวิชาการ และประเภทผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ซึ่งมิใช่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย

          ขอเชิญ ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายปฏิบัติการ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน) “ใช้สิทธิเสนอชื่อผู้สมควรเป็นกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสายวิชาการ และประเภทผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ซึ่งมิใช่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย" ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 08.30 – 14.00 น. ณ สำนักงานคณบดี ห้อง 309 ชั้น 3B อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว

          โดยสามารถใช้สิทธิเสนอชื่อล่วงหน้าได้ในวันที่ 1 – 4 เมษายน 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ หน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ (ห้อง 309 ชั้น 3B อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์)

          - รายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อ

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : หน่วยการเจ้าหน้าที่ โทร 02-6495000 ต่อ 18428, 18445 อีเมล์ paweenap@swu.ac.th

Print

Number of views (974)      Comments (0)

Tags:
Please login or register to post comments.