ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาควิชาเคมี

RSS
12

ข่าวประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์

15 Sep 2016

ทุนสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2561

Author: Montawan  /  Categories: ทุนวิจัย  /  Rate this article:
No rating

          สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ประสงค์ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่จะขอรับ "ทุนสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2561" ให้บุคลากรสายวิชาการ หรือ นักวิจัย หรือ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติหน้าที่สอน ที่สนใจจะรับทุนจัดทำข้อเสนอโครงการพร้อมหนังสือนำส่งข้อเสนอโครงการวิจัย จำนวน 1 ชุด ส่งมายัง “ฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์” ภายในวันที่ 23 กันยายน 2559 เพื่อดำเนินการและจัดส่งไปยังสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ในวันที่ 26 กันยายน 2559
          โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครได้ที่เว็บไซต์ : http://research.swu.ac.th/index.php?option=view_new&id_new=858

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : ฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มศว โทร. 02-649-5000 ต่อ 18427

Print

Number of views (5992)      Comments (0)

Please login or register to post comments.