ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาควิชาเคมี

RSS
12

ข่าวประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์

28 Oct 2016

ขอเชิญ ใช้สิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

Author: Montawan  /  Categories: ข่าวทั่วไป  /  Rate this article:
No rating

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัวยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ (ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่าหกเดือนนับถึงวันเสนอชื่อ) "ใช้สิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา"

          ในวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2559 เวลา 8.30 - 14.00 น. ณ ห้องสโมสรคณะวิทยาศาสตร์ มศว

          ทั้งนี้ สำหรับผู้มีสิทธิเสนอชื่อฯ ที่ไปปฏิบัติงานนอกส่วนงานหรือได้ลา ซึ่งมีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษร ที่ไม่สามารถเสนอชื่อ ตามวันและเวลาดังกล่าวได้ ให้เสนอชื่อล่วงหน้าได้ โดยเสนอชื่อใส่ซอง ปิดผนึกต่อหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ได้รับมอบหมาย ณ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ห้อง 309 ชั้น 3B อาคาร 19 ในวันที่ 7 - 9 พฤศจิกายน 2559 เวลา 8.30 - 16.30 น.

คณะกรรมการดำเนินการเสนอชื่อ : อาจารย์มาโนชญ์ เฮงวัฒนะ นางสาวพิมพ์ประภา บุญใช้ นายเกียรติศักดิ์ ภูตะมี

Print

Number of views (4512)      Comments (0)

Tags:
Please login or register to post comments.