ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาควิชาเคมี

RSS
12

ข่าวประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์

16 Apr 2017

ขอเชิญ ใช้สิทธิเลือกตั้ง กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ประเภทผู้แทนส่วนงาน และประเภทผู้แทนทั่วไป

Author: Montawan  /  Categories: ข่าวทั่วไป  /  Rate this article:
No rating

          ขอเชิญ คณาจารย์ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ (สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ) ที่มีอายุงานมากกว่า 6 เดือน "ใช้สิทธิเลือกตั้ง กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ประเภทผู้แทนส่วนงาน และประเภทผู้แทนทั่วไป" ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 08.30 - 13.00 น. ณ ห้องสวัสดิการคณะวิทยาศาสตร์ (ชั้น 1 อาคาร 10)

          ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้รับอนุมัติให้ไปราชการนอกสถานที่ฯ รวมทั้งไปสอนที่องครักษ์ หรือพื้นที่อื่น ซึ่งไม่สามารถไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงตามวัน เวลา สถานที่ได้ ให้ลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง (ระหว่างวันที่ 11 - 19 เมษายน 2560 เวลา 8.30 - 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ) ณ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (ห้อง 309 ชั้น 3B อาคาร 19)

คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์มะยูโซ๊ะ กูโน นางวัลย์ลิกา สวัสดิ์นฤเดช นายเกียรติศักดิ์ ภูตะมี นางสาวมณฑวรรณ ช่อชมเกษม นางสาวพิมพ์ประภา บุญใช้ (โทร. 18415, 18418)

Print

Number of views (6612)      Comments (0)

Tags:
Please login or register to post comments.