ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาควิชาเคมี

ภาพบรรยากาศการอบรมวิชาเคมีสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

การอบรมวิชาเคมีสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อคัดเลือกผู้แทนไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 15 การอบรมระหว่างวันที่ 26 เม.ย. ถึง 2 พ.ค. 2561 โดยมีรายการทีวีมาถ่ายทำรายการวันที่ 2 พ.ค. 2561

MKUNO 0 150 Article rating: No rating

ประกาศเกียรติคุณนิสิต นางสาวกัญญ์ภัสสร สายคำ

MKUNO 0 199 Article rating: No rating

              เนื่องด้วยคุณ จุฑามาศ วรินทร์ปราโมทย์ ผู้ปกครองของนิสิตชั้นปีที่ 3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้มีหนังสือแสดงความชมเชยและขอบคุณ นางสาวกัญญ์ภัสสร สายคำ นิสิตชั้นปีที่ 1 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่เก็บสมาร์ทโฟน (ไอโฟน หก พลัส) ได้ที่สนามวอลเลย์บอล ซึ่งเป็นโทรศัพท์มือถือของนิสิตคณะแพทย์ศาสตร์และนำส่งคืนให้เป็นที่เรียบร้อย

              จากเหตุการณ์นี้ คุณจุฑามาศ จึงมีความชื่นชม ยินดี และขอบคุณนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต ได้รับการอบรมสั่งสอนจากบิดา มารดาและสถาบันการศึกษาเป็นอย่างดี พร้อมทั้งเป็นตัวอย่างดี พร้อมทั้งเป็นตัวอย่างที่ดี สมควรแก่การยกย่อง ชมเชยในการกระทำครั้งนี้

RSS

ข่าวประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์

31 Aug 2017

รางวัลกลุ่มเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีแก่ นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร๋ ได้แก่ 

1. นายภานุกร คงไสยะ 12. นางสาวทิพมาศ แบบอย่าง
2. นายนราธิป ปราโมทย์ 13. นางสาวภัทราวรรณ ใยสุวงศ์
3. นางสาวปัทมาพร น่าดู 14. นางสาวสิรินญา ไพเราะ
4. นางสาววิจิตรา ทองพิมพ์ 15. นางสาวหทัยรัตน์ ทองโสภา
5. นางสาวศิลป์ศุภา ติ๊บตุ้ย 16. นางสาวเฌอมาลย์ คำหล้า
6. นางสาวมัลลิกา คำมี 17. นางสาวชลดา ผู่พานิช
7. นางสาวปิยะนุช พะลัง 18. นายณราดล บุตรโสม
8. นายกิตตินันท์ สังข์ทอง 19. นางสาวนัชชา จันทร์แก้ว
9. นายคุณานันต์ สงนุ้ย 20. นางสาวกชพร ภูศรีสม
10. นางสาวอัญชลี พิมพ์ศร 21. นางสาวธนพร กิจนาวา
11. นางสาวณัฐฐมาศ มากเจริญ  22. นายมารุตต์ แสงสุข

ในโอกาสที่ได้รับ รางวัลกลุ่มเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในนาม “กลุ่มบริษัทจิตอาสาวิทยาศาสตร์ทั่วไปเพื่อสังคม” โครงการเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560 โดยมี นายภานุกร คงไสยะ เป็นตัวแทนรับมอบรางวัลจาก นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)​​​

 

 

Print

Number of views (659)      Comments (0)

Tags:

Please login or register to post comments.

x