ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาควิชาเคมี

ประกาศเกียรติคุณนิสิต นางสาวกัญญ์ภัสสร สายคำ

MKUNO 0 37 Article rating: No rating

              เนื่องด้วยคุณ จุฑามาศ วรินทร์ปราโมทย์ ผู้ปกครองของนิสิตชั้นปีที่ 3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้มีหนังสือแสดงความชมเชยและขอบคุณ นางสาวกัญญ์ภัสสร สายคำ นิสิตชั้นปีที่ 1 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่เก็บสมาร์ทโฟน (ไอโฟน หก พลัส) ได้ที่สนามวอลเลย์บอล ซึ่งเป็นโทรศัพท์มือถือของนิสิตคณะแพทย์ศาสตร์และนำส่งคืนให้เป็นที่เรียบร้อย

              จากเหตุการณ์นี้ คุณจุฑามาศ จึงมีความชื่นชม ยินดี และขอบคุณนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต ได้รับการอบรมสั่งสอนจากบิดา มารดาและสถาบันการศึกษาเป็นอย่างดี พร้อมทั้งเป็นตัวอย่างดี พร้อมทั้งเป็นตัวอย่างที่ดี สมควรแก่การยกย่อง ชมเชยในการกระทำครั้งนี้

RSS

ข่าวประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์

6 Sep 2017

โครงการวันเกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์ ปี 2560

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเรียนเชิญ อาจารย์ นิรันดร์ พงษ์พันธุ์ (อาจารย์ภาควิชาเคมี) อาจารย์สาโรช เมาลานนท์ (อาจารย์ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์) ผู้เกษียณอายุราชการคณะวิทยาศาสตร์ คณาจารย์ บุคลากรอาวุโส และคณาจารย์ บุคลากร นิสิต คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่คณาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ

          ใน "โครงการวันเกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐" ในวันศุกร์ที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๓.๓๐ น. ณ ห้อง ๑๐-๒๐๔ กข คณะวิทยาศาสตร์ มศว

          - กำหนดการ

หมายเหตุ : ขอเชิญชวนแต่งกายด้วยชุดสีครีมเข้าร่วมงานฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ :สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มศว โทร. 18417, 18447

Print

Number of views (459)      Comments (0)

Tags:

Please login or register to post comments.

Name:
Email:
Subject:
Message:
x