ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาควิชาเคมี

RSS
12

ข่าวประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์

6 Dec 2017

ทุนสนับสนุนผลงานวิจัยที่ได้รับอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร ประจำปีงบประมาณ 2561

Author: Montawan  /  Categories: ข่าวทั่วไป, ทุนวิจัย  /  Rate this article:
No rating

             ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีนโยบายส่งเสริมการทำวิจัยของคณาจารย์ในคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ หรือพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ และยกย่องคณาจารย์นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น โดยได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์จำนวนหนึ่งเพื่อเป็นทุนสนับสนุนผลงานวิจัยที่ได้รับอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร 

             ในการนี้ ฝ่ายวิจัยจึงขอประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนผลงานวิจัยที่ได้รับอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยผู้สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์ม วท 5-05 ผ่านทางภาควิชา/ศูนย์ฯมายังฝ่ายวิจัย ภายในวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561
         
ประกาศทุนสนับสนุนผลงานวิจัยที่ได้รับอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร ประจำปีงบประมาณ 2561
          แบบฟอร์ม วท 5 - 05

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ : ฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18427

Print

Number of views (8912)      Comments (0)

Please login or register to post comments.