ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาควิชาเคมี

RSS
12

ข่าวประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์

14 Jul 2021

รางวัลเชิดชูเกียรติ ศิษย์เก่าดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีพุทธศักราช 2564

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอแสดงความยินดีแก่ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ ในโอกาสได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ "ศิษย์เก่าดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีพุทธศักราช 2564" โดยมีรายนามดังนี้

          1. ดร.กฤตย์  พัตรปาล  ศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

          2. ดร.กอบวิทย์  พิริยะวัฒน์  ศิษย์เก่าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : หน่วยกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ โทร.02-649-5000 ต่อ 18438 อีเมล์ thammanoon@g.swu.ac.th

Print

Number of views (2107)      Comments (0)

Tags:
Please login or register to post comments.