ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาควิชาเคมี

RSS
12

ข่าวประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์

6 May 2016

แสดงความคิดเห็น (ร่าง) แบบบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการรายบุคคลของบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Author: Montawan  /  Categories: ข่าวทั่วไป  /  Rate this article:
No rating

[*สิ้นสุดระยะเวลาการประชาสัมพันธ์]

          ขอเชิญคณาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ "(ร่าง) แบบบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการรายบุคคลของบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ" ตั้งแต่วันนี้ - 20 พฤษภาคม 2559

          สายวิชาการ
          สายสนับสนุนวิชาการ

          *กรุณา log in ด้วย Account GAFE (E-mail g.swu.ac.th)

Print

Number of views (7226)      Comments (0)

Tags:
Please login or register to post comments.