ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาควิชาเคมี

ภาพบรรยากาศการอบรมวิชาเคมีสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

การอบรมวิชาเคมีสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อคัดเลือกผู้แทนไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 15 การอบรมระหว่างวันที่ 26 เม.ย. ถึง 2 พ.ค. 2561 โดยมีรายการทีวีมาถ่ายทำรายการวันที่ 2 พ.ค. 2561

MKUNO 0 12658 Article rating: 2.0

ประกาศเกียรติคุณนิสิต นางสาวกัญญ์ภัสสร สายคำ

MKUNO 0 18198 Article rating: 5.0

              เนื่องด้วยคุณ จุฑามาศ วรินทร์ปราโมทย์ ผู้ปกครองของนิสิตชั้นปีที่ 3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้มีหนังสือแสดงความชมเชยและขอบคุณ นางสาวกัญญ์ภัสสร สายคำ นิสิตชั้นปีที่ 1 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่เก็บสมาร์ทโฟน (ไอโฟน หก พลัส) ได้ที่สนามวอลเลย์บอล ซึ่งเป็นโทรศัพท์มือถือของนิสิตคณะแพทย์ศาสตร์และนำส่งคืนให้เป็นที่เรียบร้อย

              จากเหตุการณ์นี้ คุณจุฑามาศ จึงมีความชื่นชม ยินดี และขอบคุณนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต ได้รับการอบรมสั่งสอนจากบิดา มารดาและสถาบันการศึกษาเป็นอย่างดี พร้อมทั้งเป็นตัวอย่างดี พร้อมทั้งเป็นตัวอย่างที่ดี สมควรแก่การยกย่อง ชมเชยในการกระทำครั้งนี้

เพลง สถิตในใจ

บทเพลงจาก มศว เพื่อแสดงความน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่จะสถิตในใจนิรันดร

MKUNO 0 7269 Article rating: No rating
RSS
12

ข่าวประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์

26 Nov 2021

ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี งปม. 2565

          หน่วยบริหารงานวิจัย ขอประชาสัมพันธ์ ทุนอุดหนุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยคณาจารย์และบุคลากรที่ประสงค์ขอรับทุน จะต้องนำส่งข้อมูล ดังนี้

          1. ส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบ URMS (https://urms.swu.ac.th/Account/Loginภายในวันที่ 4 มกราคม 2565 เวลา 24.00 น.

          2. นำส่งเอกสารขอสมัครรับทุน มายังหน่วยบริหารงานวิจัย ภายในวันที่ 5 มกราคม 2565 เวลา 16.30 น. ดังนี้

              - หนังสือขอสมัครรับทุน (แบบ SCI-SWURI-03-65) จำนวน  1 ฉบับ

              - พิมพ์ข้อมูลเอกสารหลักฐานการกรอกระบบ URMS แบบ .pdf จำนวน 1 ฉบับ เพื่อใช้นำส่งหน่วยบริหารงานวิจัย  

              - นำส่งข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบฟอร์ม (SCI-SWURI-01-65) / (SCI-SWURI-02-65) จำนวน  1 ฉบับ โดยส่งเป็น .doc และ .pdf

              - คณาจารย์และบุคลากรสามารถลงนามได้ด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งการจัดการในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 นี้ สามารถลงนามได้โดยหัวหน้าโครงการ ไม่ต้องผ่านภาควิชาและสามารถนำส่งได้มาที่ noppawan@g.swu.ac.th 

         * ดาวน์โหลดเอกสารประกาศการรับทุน เอกสารแนบประกาศ และแบบฟอร์มการขอรับสมัครทุน ได้ที่ : https://drive.google.com/drive/folders/1TUb-vMABTM9BTcnLEeADmnyYdnriRxoy?usp=sharing

Print

Number of views (2776)      Comments (0)

Tags:
Please login or register to post comments.