ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาควิชาเคมี

ภาพบรรยากาศการอบรมวิชาเคมีสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

การอบรมวิชาเคมีสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อคัดเลือกผู้แทนไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 15 การอบรมระหว่างวันที่ 26 เม.ย. ถึง 2 พ.ค. 2561 โดยมีรายการทีวีมาถ่ายทำรายการวันที่ 2 พ.ค. 2561

MKUNO 0 15845 Article rating: 2.0

ประกาศเกียรติคุณนิสิต นางสาวกัญญ์ภัสสร สายคำ

MKUNO 0 21826 Article rating: 5.0

              เนื่องด้วยคุณ จุฑามาศ วรินทร์ปราโมทย์ ผู้ปกครองของนิสิตชั้นปีที่ 3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้มีหนังสือแสดงความชมเชยและขอบคุณ นางสาวกัญญ์ภัสสร สายคำ นิสิตชั้นปีที่ 1 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่เก็บสมาร์ทโฟน (ไอโฟน หก พลัส) ได้ที่สนามวอลเลย์บอล ซึ่งเป็นโทรศัพท์มือถือของนิสิตคณะแพทย์ศาสตร์และนำส่งคืนให้เป็นที่เรียบร้อย

              จากเหตุการณ์นี้ คุณจุฑามาศ จึงมีความชื่นชม ยินดี และขอบคุณนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต ได้รับการอบรมสั่งสอนจากบิดา มารดาและสถาบันการศึกษาเป็นอย่างดี พร้อมทั้งเป็นตัวอย่างดี พร้อมทั้งเป็นตัวอย่างที่ดี สมควรแก่การยกย่อง ชมเชยในการกระทำครั้งนี้

เพลง สถิตในใจ

บทเพลงจาก มศว เพื่อแสดงความน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่จะสถิตในใจนิรันดร

MKUNO 0 10480 Article rating: No rating
RSS
12

ข่าวประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์

2 Mar 2022

การสนับสนุนกลุ่มวิจัย Virtual Research Unit ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566

          ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัยของคณาจารย์และบุคลากรในคณะวิทยาศาสตร์ จึงได้มีการสนับสนุนทุนวิจัยมาอย่างต่อเนื่องทุกปี และเพื่อให้ทีมนักวิจัยที่เชี่ยวชาญในศาสตร์ของตนเอง ได้เกิดการบรูณาการงานวิจัยระหว่าศาสตร์ รวมถึงการได้ต่อยอดงานวิจัยอันจะนำไปสู่การใช้ประโยชน์ในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นการต่อยอดเชิงพาณิชย์ หรือการถูกนำผลงานวิจัยใช้ประโยขน์ในวงกว้าง หรือการเผยแพร่ผลงานระดับสากล ซึ่งเป็นการช่วยส่งเสริมให้คณะวิทยาศาสตร์และบุคลากรในคณะฯได้เป็นที่รู้จัก และสามารถแสดงศักยภาพของนักวิจัยเชิงประจักษ์ได้เด่นชัดในมุมมองของหน่วยงานภายนอก จึงมีความประสงค์ในการสนับสนุนการทำวิจัยให้กับทีมวิจัยที่มีความพร้อมทั้งทางด้านงานวิจัย อุปกรณ์ และทีมวิจัย ให้ได้รับทุนสนับสนุนในการทำวิจัยในหน่วยวิจัย Virtual Research Unit โดยคณะวิทยาศาสตร์ได้จัดสรรเงินรายได้จำนวนหนึ่งเพื่อกระตุ้นการริเริ่มทำโครงการวิจัย

          ทั้งนี้ คณาจารย์และบุคลากรที่สนใจ สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 มีนาคม 2565 โดยมีรายละเอียดเอกสารต่าง ๆ ดังนี้ 

          1. ประกาศ
          2. แบบฟอร์มขอรับ
          3. Template VRU
          4. เอกสารแนบอื่น ๆ

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ : หน่วยบริหารงานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18427 (noppawan@g.swu.ac.th)

Print

Number of views (3140)      Comments (0)

Tags:
Please login or register to post comments.