ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาควิชาเคมี

ภาพบรรยากาศการอบรมวิชาเคมีสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

การอบรมวิชาเคมีสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อคัดเลือกผู้แทนไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 15 การอบรมระหว่างวันที่ 26 เม.ย. ถึง 2 พ.ค. 2561 โดยมีรายการทีวีมาถ่ายทำรายการวันที่ 2 พ.ค. 2561

MKUNO 0 13930 Article rating: 2.0

ประกาศเกียรติคุณนิสิต นางสาวกัญญ์ภัสสร สายคำ

MKUNO 0 19704 Article rating: 5.0

              เนื่องด้วยคุณ จุฑามาศ วรินทร์ปราโมทย์ ผู้ปกครองของนิสิตชั้นปีที่ 3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้มีหนังสือแสดงความชมเชยและขอบคุณ นางสาวกัญญ์ภัสสร สายคำ นิสิตชั้นปีที่ 1 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่เก็บสมาร์ทโฟน (ไอโฟน หก พลัส) ได้ที่สนามวอลเลย์บอล ซึ่งเป็นโทรศัพท์มือถือของนิสิตคณะแพทย์ศาสตร์และนำส่งคืนให้เป็นที่เรียบร้อย

              จากเหตุการณ์นี้ คุณจุฑามาศ จึงมีความชื่นชม ยินดี และขอบคุณนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต ได้รับการอบรมสั่งสอนจากบิดา มารดาและสถาบันการศึกษาเป็นอย่างดี พร้อมทั้งเป็นตัวอย่างดี พร้อมทั้งเป็นตัวอย่างที่ดี สมควรแก่การยกย่อง ชมเชยในการกระทำครั้งนี้

เพลง สถิตในใจ

บทเพลงจาก มศว เพื่อแสดงความน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่จะสถิตในใจนิรันดร

MKUNO 0 8643 Article rating: No rating
RSS
12

ข่าวประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์

13 Sep 2018

ทุน TED Fund “โครงการจัดสรรเงินสนับสนุนผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม”

ทุน TED Fund “โครงการจัดสรรเงินสนับสนุนผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม”

Author: Puenisara Limnonthakul  /  Categories: ข่าวทั่วไป, ทุนวิจัย  /  Rate this article:
No rating

TED FUND Batch 3 กระทรวงวิทย์ฯ เปิดรับข้อเสนอโครงการแล้วค่ะ

🚩TED Fund “โครงการจัดสรรเงินสนับสนุนผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” 
http://www.tedfund.most.go.th/index.php/pr-news/news/47-tedfund-batch-3

🚩คุณสมับติผู้สมัคร
(1) นักศึกษา
(2) ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาไม่เกิน 7 ปี
(3) บุคลากรในสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย
(4) ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมหรือวิสาหกิจเริ่มต้นที่มีการพัฒนานวัตกรรมหรือพัฒนาศักยภาพร่วมกับสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย (มีความร่วมมือด้านการพัฒนานวัตกรรม หรือมีกิจกรรม หรือมีการพัฒนาศักยภาพ หรือมีความร่วมมือ ในการบ่มเพาะธุรกิจ การทำกิจกรรมฝึกอบรม
กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0-2333-3700 ต่อ 4072 โทรสาร 0-2333-3765
www.tedfund.most.go.th, tedinfo@most.go.th
หรือ รูปแบบอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมร่วมกับสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย เพื่อริเริ่มหรือขยายธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม)
ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิขอรับการสนับสนุนทุน ต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในประเทศไทย (ก่อนวันที่ทำสัญญากับกองทุน)

🚩 ค่าใช้จ่ายที่ TED Fund ให้การสนับสนุน
1. การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การทดลองผลิตระดับอุตสาหกรรม การออกแบบ หรือวิศวกรรม
2. การพิสูจน์ความเป็นไปได้ทางการตลาด ค่าทดสอบตลาด
3. การทดสอบ และขอรับรองมาตรฐาน
4. ค่าการตลาดหรือประชาสัมพันธ์ การเสาะหาลูกค้าหรือตลาดใหม่
5. การถ่ายทอดเทคโนโลยี การซื้อสิทธิ์ (Licensing) ต้นแบบ องค์ความรู้ เพื่อพัฒนาไปสู่สินค้าหรือบริการในเชิงพาณิชย์เพื่อต่อยอดธุรกิจ
6. ค่าตอบแทนที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญ
7. ค่าพัฒนาศักยภาพ

🥉🥉สำหรับทีมที่ผ่านกระบวนการทั้งหมด จะมีโอกาสได้รับเงินทุนสนับสนุนเพื่อสร้างสรรค์ธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมจาก TED Fund มูลค่าสูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาท / โครงการ

 

Print

Number of views (9916)      Comments (0)

Please login or register to post comments.